Andra AP-fonden skapade 2002 ett särskilt index som belyser andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser och koncernledningar utifrån branschtillhörighet och noteringslista. Avsikten är att bidra med ett faktaunderlag avseende hur andelen kvinnor i svenska styrelser förändras över tid och indexet uppdateras årligen. Siffrorna efter 2003 års bolagsstämmor är nu framtagna och analyserade.

– Andra AP-fondens utgångspunkt är att med ett större urval av potentiella kandidater skapas också bättre styrelser. Fram till idag har mycket få kvinnor ingått i det möjliga rekryteringsunderlaget till svenska styrelser, trots att många kvinnor besitter en rad efterfrågade kompetenser. Bättre rekryteringsunderlag skapar bättre styrelser som i sin tur skapar bättre bolag, vilket skapar bättre aktieägarvärden – det är Andra AP-fondens utgångspunkt, säger Lars Idermark VD för Andra AP-fonden.

Årets sammanställning av svenska börsbolagsstyrelser baseras på data från samtliga 299 (f å 297) Sverigenoterade företag på A-, Attract 40- och O-listan. Andelen kvinnliga styrelseplatser var förra året 7,3 % – en siffra som i år har ökat till 11,1%.

Stora skillnader råder mellan olika branscher. Generellt kan man konstatera att de branscher som förra året hade en relativt hög andel kvinnliga styrelseledamöter i år har fortsatt att öka andelen kvinnor i sina styrelser (“bra blir bättre”). Motsatsen råder för de branscher som tidigare hade en låg andel kvinnor i sina styrelser, dvs man har inte (nämnvärt) förbättrat situationen efter årets bolagsstämmor.

De branscher som har högst andel kvinnor i styrelserna är Bank & Försäkring med 28 % (f. å.19,3), Dagligvaror 25,8 % (18,2), Vård 25 % (21,4), Läkemedel 21,9 % (18,8) och Tekniska konsulter 19,4 % (14,3).

Branscherna med lägst andel kvinnliga styrelseledamöter är Olja & Gas 0 % (0), Underleverantörer Telekom 2,6 % (2,5), Hårdvara 2,6 % (0), Grossister 4,2 % (1,9) och Industriella konglomerat 5,8 % (3,9).

Högst andel kvinnliga styrelseledamöter finns i de mest omsatta bolagen på A-listan med 17 % (10,5). Lägst andel kvinnliga styrelseledamöter finns i O-listans bolag med 9,2 % (5,8). Eftersom O-listan ensamt svarar för 1149 styrelseplatser av börsbolagens totalt 1966 styrelseplatser är det här som den stora potentialen till en fortsatt ökning av antalet kvinnliga styrelseledamöter finns.

Medan andelen kvinnliga styrelseledamöter har ökat kraftigt mellan mätningarna 2002 och 2003 (från 7,3% till 11,1%) har andelen kvinnor i ledande operativa befattningar (“koncernledningar”) varit närmast konstant (från 11,1% till 11,4%).

På Andra AP-fondens hemsida (www.ap2.se) återfinns AP2 index för 2002 och 2003 i komplett form. Materialet kan refereras fritt om källan anges (“Andra AP-fonden/Nordic Investor Services).

För ytterligare information

Kontakta gärna Andra AP-fondens informationschef, Lennart Jonsson, på telefon 031-704 29 00 (0702-79 79 29).