Andra AP-fondens årliga studie visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter fortsätter att öka till 22,9 procent. Från att föregående år ha minskat så stiger nu även andelen kvinnor i företagsledningar till 15,3 procent, vilket är den högsta nivån sedan studien startade 2003.

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat från 22,2 procent till 22,9 procent jämfört med föregående år. Även andelen kvinnor i börsbolagens ledningar har ökat från 13,8 till 15,3 procent. Detta är de högsta noteringarna sedan studien startade 2003 då både andelen kvinnor i styrelserna samt ledningarna endast var cirka 11 procent.

– Det är glädjande att kvinnor blir fler både i styrelserna och i ledningsgrupperna men fortfarande går utvecklingen långsamt. Men i år ser vi återigen en ökning av andelen kvinnor i ledningarna, vilket är viktigt eftersom detta utgör en rekryteringsbas för styrelserna. En annan positiv trend är att andelen kvinnor är högre bland yngre chefer, säger Eva Halvarsson, VD på Andra AP-fonden.

Andelen kvinnor är störst i Large-cap bolagen samt i branscher med hög andel kvinnliga anställda. Tjänste- och konsumentvarubranscherna har högst andel kvinnor i sina styrelser medan hälsovård- och finansbranscherna har högst andel kvinnor i ledningen. Råvarusektorn är sämst på andel kvinnor i både styrelser och ledningsgrupper. I båda branscherna består bolagens ledningar till mer än 90 procent av män.

Inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelseledamöter har andelen kvinnor ökat under de senaste 30 åren från en nivå under 20 procent till idag drygt 40 procent. Dock faller kvinnor bort i steg från utexaminerade till anställda (nästan var tredje), till chefer (var fjärde), till koncernledning (var sjunde).

Andra AP-fonden har sedan 2003 årligen genomfört en studie tillsammans med Nordic Investor Services för att mäta andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

Rapporten finns att ladda ner på www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden på telefon 031-704 29 00
Ulrika Danielson, Kommunikationschef på telefon 0709-50 16 13

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Fondens uppdrag är att placera pensionskapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet och att långsiktigt skapa hög avkastning till låg risk. Vid utgången av 2010 förvaltade Andra AP-fonden cirka 220 miljarder kronor.