När Andra AP‐fonden för tionde gången publicerar sitt årliga Kvinnoindex visar studien att andelen kvinnliga styrelseledamöter minskar något sedan föregående år till 22,7 procent. Däremot fortsätter andelen kvinnor i företagsledningar att öka till 16,3 procent, vilket är den högsta nivån sedan studien startade 2003.

Den snabba ökningen av andelen kvinnor i styrelser mellan 2002 och 2007 avstannade återigen efter en ökning sedan 2009. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har i år minskat från 22,9 procent till 22,7 procent jämfört med föregående år. Dock har andelen kvinnor i börsbolagens ledningar ökat från 15,3 till 16,3 procent, vilket är den högsta noteringen sedan studien startade 2003.

– I år är det tio år sedan vi startade Kvinnoindex och under denna tid har det skett en positiv utveckling av andelen kvinnor i både styrelser och ledningar, även om andelen något enstaka år minskat. Men fortfarande går utvecklingen väldigt långsamt. Med nuvarande förändringstakt skulle det ta 27 år innan andelen kvinnor i styrelser uppgår till 50 procent och hela 52 år, inte förrän 2064, innan ledningarna består av 50 procent kvinnor. Vi tror att det är viktigt att så många som möjligt agerar för att åstadkomma en snabbare förändring. Annars riskerar vi att fortsätta att se mycket kompetens “försvinna” på vägen, vilket vi tror är olyckligt både för företagens konkurrenskraft och samhället i stort, säger Eva Halvarsson, VD på Andra AP‐fonden.

Andelen kvinnor är störst i de större bolagen på stockholmsbörsen samt i branscher med hög andel kvinnliga anställda. Tjänste‐ och finansbranscherna har högst andel kvinnor i sina styrelser medan media‐ och hälsovårdsbranscherna har högst andel kvinnor i ledningen. Råvarusektorn är sämst på andel kvinnor i både styrelser och ledningsgrupper. I ledningen har dock nivån ökat och nu består bolagens ledningar till mindre än 90 procent av män.

Inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelseledamöter har andelen kvinnor ökat under de senaste 30 åren från en nivå under 20 procent till idag drygt 40 procent. Dock faller kvinnor bort i steg från utexaminerade till anställda (nästan var tredje), till chefer (var fjärde), till koncernledning (var sjunde).

Andra AP‐fonden har sedan 2003 årligen genomfört en studie tillsammans med Nordic Investor Services för att mäta andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

Ladda ner rapporten (PDF-dokument, 543 kB)

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, VD Andra AP‐fonden på telefon 031‐704 29 00 Ulrika Danielson, Kommunikationschef på telefon 0709‐50 16 13