Andra AP-fonden har sedan start arbetat med hållbarhetsfrågor med målet att dessa ska vara integrerade i förvaltningen. På så sätt kan fonden minska risker och skapa bättre förutsättningar för att öka avkastningen. Andra AP-fonden tar nu ytterligare ett steg i sin hållbarhetsambition. Med stöd i de reviderade lagreglerna för AP-fonderna avseende föredömlig förvaltning har fonden avinvesterat från totalt cirka 60 tobaksbolag samt bolag involverade i underhåll och modernisering av kärnvapensystem.

Andra AP-fonden beaktar hållbarhet utifrån en övertygelse om att det leder till ett bättre förvaltningsresultat, och därmed att det bidrar positivt till inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Fondens hållbarhetsarbete är därför integrerat i förvaltningen.

Den 1 januari 2019 infördes nya lagregler avseende hållbar förvaltning för AP-fonderna. Enligt lagen ska AP-fonderna bedriva en föredömlig förvaltning genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. De nya reglerna innebär en högre ambitionsnivå för AP-fondernas hållbarhetsarbete.

I linje med den nya lagstiftningens har Andra AP-fonden analyserat konventioner som syftar till att vissa produkter eller verksamheter över tid ska begränsas i användning, omfattning eller spridning. Fonden har utvärderat behovet av ett förändrat förhållningssätt utifrån det underliggande syftet med de internationella konventionerna.

Med stöd i de nya lagreglerna avseende föredömlig förvaltning har Andra AP-fonden avinvesterat från tobaksbolag och bolag involverade i underhåll och modernisering av kärnvapensystem.

Avinvesteringar av tobaksbolag stödjer syftet med konventionen för tobakskontroll, att kraftigt minska tobakskonsumtionen och tobaksrökningens skadliga effekter.

Avinvesteringar av bolag som är involverade i både underhåll och modernisering av kärnvapensystem stödjer syftet i icke-spridningsavtalet för kärnvapen (NPT), att kärnvapen på lång sikt ska avskaffas från samtliga länder. Andra AP-fonden har tidigare exkluderat kärnvapenbolag som är verksamma i länder som inte har rätt att inneha dessa, enligt NPT.

För ytterligare information kontakta Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031 704 29 00.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 334,8 miljarder kronor (31 dec 2018) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare som har ett viktigt uppdrag – att ge dem som arbetat i Sverige så bra framtida pensioner som möjligt genom att minska risken för att den så kallade bromsen löses ut. www.ap2.se­­