Andra AP-fonden minskar sin finansiella risk inom fossil energi. Det innebär att fonden inte längre kommer att vara investerad i 12 kolbolag och i 8 olje- och gasbolag. Totalt rör det sig om innehav till ett marknadsvärde om cirka 840 miljoner kronor.

Efter en omfattande riskanalys av fossilenergibolag utifrån ett klimatperspektiv har Andra AP-fonden beslutat att inte längre investera i 12 kolbolag samt i 8 olje- och gasbolag.

– Vår utgångspunkt för analysen har varit att bedöma de finansiella risker som är förknippade med energisektorn. Genom att inte investera i ett antal bolag minskar vår risk gentemot fossil energi. Beslutet bidrar till att skydda fondens långsiktiga avkastning, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

De kolbolag som har identifierats har en omsättning som i huvudsak kommer från försäljning av energikol. Dessa bolag möter stora finansiella klimatrisker på grund av kolets negativa miljö- och hälsoaspekter, vilket påverkar efterfrågan. Dessutom är elproduktion från kol utsatt för konkurrens från gas och förnyelsebar energi.

Vad gäller olje- och gasbolag har fonden identifierat ett antal bolag som har en stor finansiell exponering mot högkostnadsprojekt, som till exempel utvinning av oljesand. Fondens bedömning är att dessa bolag möter stora finansiella klimatrisker och att sannolikheten är hög för att dessa projekt antingen kommer att “strandas” eller bli olönsamma.

Totalt har fonden innehav för cirka 840 miljoner kronor i de 20 bolagen som identifierats.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031 704 29 00.