Andra AP-fonden minskar sin finansiella risk gentemot kraftbolag vars vinster i huvudsak är beroende av kolbaserad elproduktion. Det innebär att fonden inte kommer att vara investerad i 28 kraftbolag. Totalt rör det sig om innehav till ett marknadsvärde om cirka 670 miljoner kronor.

Andra AP-fondens klimatriskanalys av kraftsektorn har gjorts utifrån fondens uppdrag att ta hänsyn till etik och miljö utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning. Analysen utgår därför från ett finansiellt perspektiv och resulterar i att fonden beslutat att inte vara investerad i 28 kraftbolag vars vinster i huvudsak är beroende av kolbaserad elproduktion.

Detta är fondens andra riskanalys utifrån ett klimatperspektiv. Den första analysen var inriktad på fossilenergibolag och gjordes under 2014. Den resulterade i att fonden avinvesterade från 12 kolbolag samt åtta olje- och gasbolag.

– Beslutet innebär att vi avinvesterar från ungefär en fjärdedel av alla elproducerande bolag och vi sänker därmed fondens finansiella risk gentemot kraftsektorn. Vi har större möjlighet att på lång sikt skapa värde genom att investera i andra bolag istället, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

De kraftbolag som har identifierats har en betydande del av sin vinst från kolbaserad elproduktion och saknar en övertygande strategi för att minska sina klimatrisker.

Totalt har fonden innehav för cirka 670 miljoner kronor i de bolag som identifierats.

Arbetet med att bedöma klimatrisker i fondens innehav kommer att fortsätta under kommande år. Avsikten är att i nästa steg analysera portföljen som helhet utifrån olika klimatscenarios för att öka kunskapen om hur Andra AP-fondens investeringar påverkas.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031 704 29 00.