Andra AP-fonden fortsätter att investera i omställningen 

Andra AP-fonden har under årets första månader fortsatt att investera i klimatomställningen genom bland annat gröna obligationer och bioenergi. Fonden har också tagit fram kriterier för att klassificera skog som klimatinvestering.

Under denna vecka äger FN-mötet, Stockholm+50, rum. Det firas till minne av att det är 50 år sedan FN, i Stockholm, höll sin första miljökonferens. Ambitionen med Stockholm+50 är att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen.

AP2 arbetar med att utveckla portföljen i linje med Parisavtalet och har som mål att ha en portfölj med nettonollutsläpp senast 2045. Fonden utvecklade under 2020 ett index för globala aktier och företagsobligationer i enlighet med kriterierna för EU Paris-Aligned Benchmark, som baseras på FN:s klimatpanel IPCC:s 1,5-gradersscenario med begränsad överträdelse.

Att skapa ett koldioxidsnålt samhälle kräver bland annat en omställning av energi- och transportsystem. Flera av de riskkapitalfonder som AP2 investerar i fokuserar på bolag vars produkter och tjänster möjliggör resurseffektiva lösningar. AP2:s investeringar i gröna obligationer, svenska cleantech-bolag, skogsfastigheter och hållbar infrastruktur är andra exempel på investeringar med hållbara strategier, som har en positiv klimateffekt.

–Under första halvåret har AP2 gjort ytterligare investeringar i Copenhagen Infrastructure Partners, en av världens största utvecklare av hållbar infrastruktur. Investeringens inriktning avser framställning av bioenergi genom att på olika sätt processa, i enlighet med EU:s regelverk, avancerade avfallsprodukter från jord och skogsbruk samt matproduktion utan att påverka markanvändning, säger Eva Halvarsson, VD på AP2.

AP2 har också gjort flera nya investeringar i gröna obligationer bland annat i NextGenerationEU, som har som mål att stödja ekonomisk återhämtning och bygga en grönare, mer digital och mer motståndskraftig framtid. Fonden har också under våren investerat i en obligation emitterad av International Development Association, en del av Världsbanken, som stödjer projekt och program för en hållbar utveckling.

Under första halvåret har AP2 också utvecklat kriterier för att klassificera skog som en klimatinvestering.

–Med klimatinvesteringar menar vi investeringar som, utöver en god riskjusterad avkastning, syftar till att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och minska effekterna av klimatförändringar. En investering i skog är inte automatiskt fördelaktigt för klimatet utan behöver leva upp till vissa kriterier för att klassas som klimatinvestering. Vi har därför tagit fram tio kriterier som AP2 bedömer är viktiga ur klimatsynpunkt och som våra skogsinvesteringar måste leva upp till för att klassificeras som klimatinvestering, säger Eva Halvarsson.

De tio kriterierna innebär bland annat att förvaltare för skogsfastigheter måste ha en heltäckande och externt publicerad policy för ansvarsfulla investeringar, att skogsfastigheterna förvaltas på ett hållbart sätt som verifieras av tredje part genom certifiering och att samtliga förvaltare för skogsfastigheter integrerar TCFD i sin rapportering. AP2:s förvaltare av skogsfastigheter måste också upprätthålla eller öka kolbindningen i skogen och de måste aktivt bidra till att upprätthålla eller öka biologisk mångfald i anknytning till skogsfastigheterna, utöver de minimikrav som anges i certifieringsvillkoren och lokala lagar och regler.

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 441,0 miljarder kronor (31 december 2021) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se