Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 13,3 procent, exklusive kostnader, för helåret 2014. Fondkapitalet ökade med 29,2 mdkr och uppgick vid årets slut till 293,9 mdkr. Resultatet uppgick till 34,3 mdkr. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,5 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Årets utveckling innebär att Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens långsiktiga mål på både kort och lång sikt.

“Efter 14 år är fonden idag en mogen, effektiv organisation med tydlig strategi som står väl rustad även för mer turbulenta tider, vilket årets utveckling visar. Vi har idag en bred och väl diversifierad portfölj och alla tillgångsslag har bidragit till årets starka resultat. Vår aktiva förvaltning har överavkastat 0,5 procent, vilket motsvarar 1,1 mdkr som tillförs pensionssystemet. Det är dessutom mycket positivt att vi fått tillstånd att investera ytterligare i noterade kinesiska aktier eftersom denna portfölj avkastade hela 59,1 procent under 2014”, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

De senaste fem åren har fondens genomsnittliga årliga reala avkastning uppgått till 8,7 procent och de senaste tio åren har avkastningen varit 6,1 procent. För sjätte året i rad var nettoflödet till pensionssystemet negativt, vilket innebär att Andra AP-fonden återigen betalade ut mer pengar till pensionssystemet för att täcka dess underskott än vad som kom in via pensionsavgifter. Fram till och med 2014 har fonden bidragit med totalt 25 mdkr för att täcka underskottet i pensionssystemet.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 293,9 (264,7) mdkr den 31 december 2014 och belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på –5,1 (–6,9) mdkr.
  • Årets resultat uppgick till 34,3 (30,1) mdkr.
  • Avkastningen på den totala portföljen uppgick till 13,3 (12,8) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 13,1 (12,7) procent.
  • Den relativa avkastningen för fondens totala portfölj, exklusive alternativa investeringar och kostnader, uppgick till 0,5 (0,4) procent. De senaste fem åren har den genomsnittliga reala avkastningen uppgått till 8,7 procent.
  • Under de senaste tio åren har fonden avkastat 102,5 procent, vilket motsvarar en genomsnittlig avkastning på 7,3 procent per år. Efter avdrag för inflation motsvarar detta en årlig real avkastning på 6,1 procent.
  • Rörelsens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, var fortsatt låg och uppgick till 0,07 (0,07) procent.
  • Andra AP-fonden har för andra gången valt att analyserat och beräkna aktieportföljens koldioxidutsläpp. Fondens aktieinvesteringar representerar 2 204 000 tCO2e, vilket innebär 17 tCO2e per investerad miljon (kronor).

Händelser efter rapportperioden:

  • Under januari 2015 nådde Andra AP-fonden ett fondkapital som översteg 300 mdkr.
  • Under januari 2015 fick fonden tillstånd att ytterligare investera 200 miljoner USD i aktier noterade på de inhemska kinesiska marknaderna. Redan 2013 fick fonden sitt första tillstånd, också det på motsvarande belopp.

Läs hela årsredovisningen (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, 031-704 29 00 eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, 031-704 29 29.