Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 5,2 procent, exklusive kostnader, för det första halvåret 2015. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,2 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Fondkapitalet ökade med 12,6 mdkr och uppgick vid halvårsskiftet 2015 till 306,5 mdkr.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 306,5 (280,3) mdkr den 30 juni 2015. Fondkapitalet belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på -2,4 (-2,5) mdkr.
  • Resultatet för halvåret uppgick till 15,0 (18,1) mdkr.
  • Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 5,2 (7,0) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 5,1 (6,9) procent.
  • Den relativa avkastningen uppgick till 0,2 (0,1) procent för den noterade portföljen exklusive alternativa investeringar och kostnader, vilket motsvarar ett bidrag på 0,5 mdkr.
  • Rörelsens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, var fortsatt låga och uppgick under perioden till oförändrade 0,07 (0,07) procent.
  • Under de senaste tio åren har fonden avkastat 96,6 procent exklusive kostnader, vilket motsvarar en genomsnittlig avkastning på 7,0 procent per år. Efter avdrag för inflation motsvarar detta en årlig real avkastning på 5,8 procent.
  • Sedan starten 2001 har fonden skapat ett sammanlagt resultat om 178,7 mdkr, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på 5,7 procent, inklusive fondens kostnader.
  • Fondens valutaexponering var 30 (25) procent.

– Andra AP-fonden har under de senaste tio åren totalt skapat 155 miljarder kronor i avkastning, vilket motsvarar en genomsnittlig avkastning på 7,0 procent per år. Efter avdrag för inflation motsvarar detta en årlig real avkastning på 5,8 procent, som med råge överstiger vårt långsiktiga avkastningsantagande, Vårt fondkapital uppgick till 306,5 mdkr, en ny rekordnivå. säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– Under det första halvåret har vi fortsatt vår strategi att förvalta en allt större del av kapitalet internt genom att ta hem förvaltningen av globala krediter. En större andel intern förvaltning är både kostnadseffektivt och möjliggör en effektivare styrning av verksamheten, något som i sin tur bidrar till att utveckla verksamheten samtidigt som resultatet förbättras, säger Eva Halvarsson.

Händelser efter rapportperioden:

  • Efter rapportperiodens utgång har det uppstått turbulens på de finansiella marknaderna. Detta beror i huvudsak på oro kring tillväxtutsikterna i främst Kina med tänkbara effekter på världsekonomin. Dessa faktorer har hittills inte föranlett några förändringar i fondens portföljer. Fondens långsiktiga strategi med en väldiversifierad portfölj ligger fast.
  • Andra AP-fonden har tillsammans med TIAA-CREF och Första AP-fonden kommit överens om att bilda ett nytt samägt bolag för att skapa en plattform för investeringar i europeiska kontors-fastigheter. Fastigheterna i Cityhold Property AB – ett fastighetsbolag som Första och Andra AP-fonden tillsammans startade 2011 – och TIAA-CREF:s europeiska portfölj av kommersiella fastigheter inom THRE ingår i det samägda bolaget Cityhold Office Partnership. Marknadsvärdet på de två ingående fastighetsportföljerna är idag totalt drygt två miljarder euro.

Läs halvårsrapporten  (PDF-dokument, 195 kB)

En Hållbarhetsrapport publiceras separat i mitten av oktober.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031 704 29 00.