Under 2017 har Andra AP-fondens medarbetare konstruerat nya index för tillgångsslaget globala aktier. Det innebär att fonden nu har ESG-exponering på allt internt förvaltat kapital inom tillgångsslaget utländska aktier, totalt cirka 99 mdkr. Detta är en viktig del i fondens fortsatta arbete med att implementera ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance) i investeringsbesluten. De nya indexen ligger helt i linje med Andra AP-fondens uppdrag, eftersom de förväntas ge högre avkastning till lägre risk och samtidigt beaktas hållbarhetsaspekter.

– Vi analyserade vilka egenskaper som var intressanta att ha i våra nya index och kom fram till att vi ville ha exponering mot fyra egenskaper, men endast två index. Detta innebär att vi har konstruerat indexen för att gynna aktier i bolag som har en låg värdering och en bra ESG-profil samt aktier vars avkastningar är lågvolatila och oberoende av andra aktiers avkastningar, säger Tomas Morsing, chef för kvantitativa strategier på Andra AP-fonden.

I slutet av 2016 initierade fonden ett projekt med målsättningen att ersätta dagens sex enfaktorindex med två nya, ett för utvecklade länder och ett för tillväxtländer. Dessa två index skulle återspegla samtliga de egenskaper som Andra AP-fonden söker exponering mot, så kallade flerfaktorindex.

Att inkludera exponering mot bolag med en bra ESG-profil i indexen har varit särskilt viktigt för Andra AP-fonden. Fondens nya index beaktar därför flera olika aspekter av klimat och miljö, sociala faktorer samt bolagsstyrningsfaktorer vid indexkonstruktionen. Till exempel gynnas aktier i bolag med låga koldioxidutsläpp eller som har många kvinnor bland de anställda, medan aktier i bolag som ofta är involverade i olika kontroverser eller försöker ägna sig åt manipulativ bokföring får en lägre indexvikt.

– Våra nya index inkluderar många egenskaper inom ESG. För att bestämma vad vi ska fokusera på har vi lutat oss mot vår hållbarhetsstrategi, vårt tidigare ESG-arbete samt på forskning inom området, säger Tomas Morsing.

Tidigare har Andra AP-fonden köpt in färdiga index från en extern part men nu konstrueras indexen internt. Fonden har för detta utvecklat en metodologi som gör det möjligt att jämföra och studera hur olika egenskaper påverkar ett index avkastnings- och riskprofil.

– När vi testade indexen på historiska data såg vi att vi kunde värdera ESG högre än övriga tre egenskaper utan att göra avkall på avkastningen eller öka risken. Detta ligger helt i linje med vårt uppdrag på Andra AP-fonden, säger Claes Ekman, kvantitativ portföljförvaltare på Andra AP-fonden.

För ytterligare information kontakta Tomas Morsing, chef för kvantitativa strategier på Andra AP-fonden, 031-704 29 00 eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, 031-704 29 29.