Andra AP-fonden levererar starkt helårsresultat

Andra AP-fondens resultat för 2010 uppgick till 22,3 mdkr. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,8 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Förvaltningen av samtliga tillgångsslag överträffade sina respektive jämförelseindex. Fondens höga exponering mot svenska aktier har även under 2010 bidragit starkt till den positiva absoluta avkastningen.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 222,5 (204,3) mdkr den 31 december 2010 och belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på -4,0 (-3,9) mdkr.
  • Årets resultat uppgick till 22,3 (34,9) mdkr.
  • Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 11,2 (20,6) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 11,0 (20,3) procent.
  • Fondens aktiva förvaltning uppvisade ett fortsatt positivt resultat. Den relativa avkastningen för fondens totala portfölj, exklusive alternativa investeringar, uppgick till 0,8 procent, vilket motsvarar 1,4 mdkr.
  • Fondens låga valutaexponering på 12 procent var gynnsam och bidrog positivt till fondens resultat.
  • Under året gjorde fonden sina första investeringar i skog- och jordbruksfastigheter.

– För andra året i rad kunde vi på Andra AP-fonden leverera ett starkt resultat med en värdetillväxt som överskred målsättningen om en real avkastning på fem procent. Lika glädjande är att vår aktiva förvaltning på två år har bidragit med sammanlagt 2,6 mdkr, säger Eva Halvarsson, Vd på Andra AP-fonden.

För ytterligare information kontakta Andra AP-fondens verkställande direktör Eva Halvarsson på telefon 031-704 29 00, eller kommunikationschef Ulrika Danielson på 0709-50 16 13.