Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 10,7 (2,9) procent, efter kostnader, för det första halvåret 2019. Resultatet uppgick till 35,6 (9,8) mdkr och fondkapitalet uppgick till 367,4 (352,4) mdkr vid halvårsskiftet 2019. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till -0,4 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader.

– Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens långsiktiga reala avkastningsantagande om 4,5 procent per år. De senaste tio åren har fondens reala avkastning i genomsnitt varit 8,1 procent, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– Början av 2019 präglades av en kraftig återhämtning på världens börser efter den stora nedgången i slutet av 2018. Därefter tilltog dock en växande oro för att den globala realekonomiska utvecklingen skulle försvagas. Oron förstärktes av osäkerheten kring Storbritanniens utträde ur EU samt, i maj och juni, den eskalerade handelskonflikten mellan USA och Kina. Denna politiska osäkerhet fick bland annat sitt uttryck i en försämrad investeringskonjunktur världen över, säger Eva Halvarsson.

– Under det första halvåret ökade vi allokeringen till fastigheter och riskkapitalfonder genom att minska allokeringen till svenska och utländska aktier samt svenska obligationer. Vi ökade även andelen kapital allokerat till tillväxtmarknadsobligationer utgivna i amerikanska dollar. Styrelsen beslutade också att fonden inte längre ska vara investerad i tobaksföretag eller i företag som är involverade i underhåll och modernisering av kärnvapensystem, säger Eva Halvarsson.

Nyckeltal

Jan-juni 2019Jan-juni 2018Jan-dec 2018
Utgående fondkapital, mdkr367,4352,4334,8
Periodens resultat, mdkr35,69,8-4,3
Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr-3,0-3,3-6,8
Ingående fondkapital, mdkr334,8345,9345,9
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %0,070,060,06
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %0,070,080,08
Total förvaltningskostnadsandel, %0,140,140,14
Avkastning efter kostnader, %10,72,9-1,3
Real avkastning efter kostnader, %9,81,8-3,3
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5,0 år, %7,69,56,9
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10,0 år, %9,37,38,8
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år, %8,16,47,7

Läs halvårsrapporten. (PDF-dokument, 1,1 MB)

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.