2016 var ett händelserikt år för Andra AP-fonden inom hållbarhetsområdet. Detta var resultatet av ett långsiktigt och strukturerat arbete att, utifrån fondens uppdrag, integrera hållbarhet i hela verksamheten.

Idag publicerar Andra AP-fonden sin hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2016. Fondens vision är att integrera hållbarhet i hela verksamheten, såväl i det dagliga som i det mer långsiktiga strategiska arbetet. Fondens hållbarhetsarbete koncentreras främst till fyra prioriterade fokusområden som fonden anser är viktiga för en bättre långsiktig avkastning; klimat, ägarstyrning, mångfald och transparens/rapportering.

– För Andra AP-fonden är hållbarhetsfrågor nära sammankopplade med vårt uppdrag att skapa hög avkastning till Sveriges pensionärer. Vi drivs av övertygelsen att ökad kunskap

om dessa frågor ger ett bredare beslutsunderlag, vilket skapar bättre investeringsbeslut. Hållbarhet är således en självklar och viktig del av hela vår verksamhet för att vi ska kunna göra så bra investeringar som möjligt, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

Klimat är ett av Andra AP-fondens fokusområden, vilket innebär att klimatfrågor ska integreras i analys- och beslutsprocesser för alla tillgångsslag där det är relevant. Ambitionen är att utveckla portföljen i linje med tvågradersmålet. Utgångspunkten i fondens klimatarbete är både att minska den finansiella klimatrisken och bidra till omställningen.

– Möjligheterna utgörs av att, utifrån vårt uppdrag, bidra till klimatomställningen. Genom att investera i hållbara strategier, bland annat i gröna obligationer, bidrar vi till omställningen. Genom dialoger med bolag och beslutsfattare om hållbarhet är vi en viktig katalysator för förändring, säger Eva Halvarsson.

– Något av det viktigaste som vi gjorde inom hållbarhetsområdet under 2016 var att implementera ESG-faktorer i tillgångsslaget globala aktier i den kvantitativa

förvaltningen, som utgör cirka 90 mdkr av fondens kapital. Under året beslutade också vår styrelse att inkludera gröna obligationer som en del av den strategiska portföljen, vilket utgjorde ytterligare ett steg i att implementera hållbarhetsfrågor i förvaltningen. Under 2017 ska vi vara fortsatt aktiva och driva på för en positiv utveckling inom hållbarhetsområdet. Samtidigt behöver vi prioritera insatserna, där vårt uppdrag att verka för pensionärernas bästa utgör ledstjärnan i de val vi gör, säger Eva Halvarsson.

Läs mer i Andra AP-fondens hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2016, www.ap2.se.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, 031-704 29 00 eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, 031-704 29 29.