Under 2021 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Fonden började arbeta med hållbarhetsfrågor redan vid starten för drygt 20 år sedan, och var bland annat en av PRI:s grundsignatärer. Andra AP-fonden har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala obligationer, hållbarhetskrav i avtalade överenskommelser med riskkapitalfonder, avinvesteringar från fossilenergibolag, rapportering i enlighet med TCFD och UNGPRF och genom att anpassa portföljen till Parisavtalet.

– Sedan slutet av 2020 förvaltas fondens globala aktie- och kreditportföljer i enlighet med kriterierna för EU Paris-Aligned Benchmark (PAB). Det innebär att fonden inte längre är investerad i cirka 250 bolag på grund av att de har inkomster från kol, olja eller gas. Under 2021 har vi arbetat med att analysera och utveckla PAB för fondens förvaltning av svenska aktier och kommer under 2022 fortsätta att anpassa index och portföljer för andra tillgångar i enlighet med kriterierna för PAB, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– Det totala koldioxidutsläppet för fondens aktieportföljer fortsätter att sjunka och minskade 2021 med 20 procent jämfört med föregående år. Främst beror detta på innehavsförändringar men även bolagen bidrog med en viss del, säger Eva Halvarsson.

– Under 2021 har vi fortsatt att utveckla vårt arbete med mänskliga rättigheter. Vi har påbörjat implementeringen av vår uppdaterade policy för mänskliga rättigheter och har inlett arbetet mot vårt långsiktiga mål, att fonden ska fortsätta att implementera FN:s vägledande principer och att verksamheten ska bedrivas i linje med dessa senast 2025. Under 2021 har vi bland annat implementerat processer för due diligence och inlett proaktiva dialoger. Vi har även publicerat vår andra rapport enligt UNGPRF, säger Eva Halvarsson.

– Under 2020 började vi investera i hållbar infrastruktur och under 2021 har vi gjort ytterligare investeringar, bland annat tillsammans med AP1, AP3 och AP4 i batteritillverkaren Northvolt. Den här sortens investeringar, där vi som företrädare för långsiktigt pensionskapital kan investera i projekt och företag som bidrar till den nödvändiga
Klimatomställningen, växer i omfattning och betydelse både för samhället och som portföljvikt för oss som kapitalförvaltare, säger Eva Halvarsson.

Väsentliga händelser under året:

  • Under 2021 har fonden arbetat med att analysera och utveckla Paris-Aligned Benchmark (PAB) för fondens förvaltning av svenska aktier.
  • Fonden publicerade sin andra rapport om mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s vägledande principers rapporteringsramverk (UNGPRF).
  • För fjärde året i rad publicerade AP2 en rapport i enlighet med TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ramverk.
  • Fonden tilldelades ICGN:s (International Corporate Governance Network) ”Global Stewardship Disclosure Awards”. Syftet med priset är att uppmärksamma investerare som har transparenta policyer och rapportering samt är transparenta med hur dessa implementeras och har en modell som andra kan följa.
  • Riksrevisionen publicerade i början av juni 2021 en granskningsrapport avseende AP-fondernas hållbarhetsarbete. Den visade att AP-fondernas hållbarhetsarbete är ändamålsenligt i förhållande till uppdraget.

Läs AP2:s Hållbarhets- och TCFD-rapporter på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller
Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning, tel. 0709 50 16 13.