Andra AP-fonden (AP2) har under 2023 fortsatt att utveckla ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla investeringar. Det har skett inom alla fem prioriterade fokusområden. Bland annat har klimatplaner definierats för ytterligare tillgångsslag och fondens rapportering har utökats med utsläppsdata för fler tillgångsslag och scope 3. Fonden var också en av de finansiella aktörer som på World Economic Forum i Davos i januari 2024 tillkännagavs som en så kallad early adopter av det nya ramverket Taskforce on Nature-related Disclosures (TNFD), då fonden under våren publicerar en rapport för 2023.

”På AP2 har vi under 2023 haft full fart framåt. Bland annat har vi definierat klimatplaner för fler tillgångsslag, inklusive en process för fondens investeringar i svenska aktier, med en detaljerad analys och uppföljning av bolagens omställning mot nettonollutsläpp. Vi har också fortsatt utvecklingen av fondens rapportering med bland annat utsläppsdata för fler tillgångsslag och scope 3,” säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

”Inom biologisk mångfald har vi analyserat fondens riskexponering inom flera av våra tillgångsslag och vi är aktiva i flera globala investerarsamarbeten mot avskogning. Ett väldigt spännande samarbete har inletts med tankesmedjan Climate & Company för att systematiskt identifiera avskogningsexponering i globala portföljer.

Genom samarbetet strävar vi efter att skapa ett publikt tillgängligt verktyg, som ska testas och tillämpas på AP2:s innehav i noterade aktier,” säger Eva Halvarsson.

”Fondens totala koldioxidutsläpp, som inkluderar scope 1-3 och de drygt 70 procent av fondens portfölj som vi rapporterar för, fortsätter att sjunka och minskade 2023 med 25 procent jämfört med föregående år. Från 2019 har vi minskat vårt totala uppmätta koldioxidutsläpp med cirka 48 procent,” säger Eva Halvarsson.

”Inom ägarstyrning har vi utökat vår röstning i både svenska och utländska bolag. Vi har också haft ett flertal dialoger med svenska bolag angående incitamentsprogram och då främst avsaknaden av prestationsrelaterade mål samt hållbarhetsmål,” säger Eva Halvarsson.

Läs AP2:s Hållbarhetsrapport på fondens webbplats www.ap2.se. Under mars kommer fonden även publicera en TCFD- och TNFD-rapport.

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller
Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning, tel. 0709 50 16 13.