Under första halvåret 2020 har Andra AP-fonden fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna.

Andra AP-fonden har beslutat att publicera en separat rapport om fondens hållbarhetsarbete även för första halvåret. Anledningen är att fonden strävar efter att vara så transparent som möjligt och att det inom hållbarhetsområdet kontinuerligt sker väldigt mycket. Rapporten redovisar arbetet utifrån fondens fyra fokusområden inom hållbarhet: klimat, ägarstyrning, mångfald och mänskliga rättigheter.

– Under första halvåret 2020 har fondens hållbarhetsarbete till viss del påverkats av covid-19, vilket främst berörde närvaron på bolagsstämmor men också förslagen om utdelning och styrelsearvoden, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– Ett område med stora investeringsbehov är hållbar infrastruktur, eftersom en snabb omställning krävs av energi- och transportsystem, från fossilbaserade till förnyelsebara. I slutet av 2019 beslutade vi att investera i hållbar infrastruktur, det vill säga tillgångar som bidrar till en hållbar utveckling i linje med Parisavtalet. Under första halvåret 2020 genomfördes två investeringar, säger Eva Halvarsson.

Väsentliga händelser under första halvåret:

  • I maj skrev AP2, tillsammans med 176 andra investerare, under ett öppet brev till EU:s ledare med rekommendationer som syftar till att stödja en hållbar ekonomisk återhämtning efter covid-19. Rekommendationerna gäller att EU måste skapa en återhämtning som prioriterar klimatåtgärder, vilket ger förutsättningar att nå Parisavtalets mål om netto-noll utsläpp 2050.
  • I slutet av juni skrev AP2 och drygt 30 andra investerare ett öppet brev till de brasilianska ambassaderna i investerarnas hemländer på grund av oro över tilltagande avskogning av Amazonas och dess negativa effekter på klimatet, biologisk mångfald och ursprungsbefolkningens rättigheter. Initiativet har fått stor uppmärksamhet, inte minst i Brasilien. I juli har investerarna, däribland AP2, haft möten med delar av Brasiliens regering och vicepresident samt med talmannen och representanter från kongressen. Initiativet leds av Storebrand.
  • Koldioxidavtrycket i AP2:s aktieportfölj fortsätter att minska, både absolut och relativt. Att de totala koldioxidutsläppen minskar beror främst på minskningar från tillväxtmarknader. Positivt är att både portföljen och bolagen minskat sina koldioxidavtryck. Den portföljviktade koldioxidintensiteten minskade med hela 15 procent. Innehavsförändringar bidrog med minus 11 procentenheter och bolagen med minus fyra procentenheter.
  • Fonden har i år beslutat att öka sin röstning i globala bolag från tidigare totalt 750 till 1 000 bolag. Under första halvåret 2020 röstade AP2 på 844 utländska bolagsstämmor. Fonden röstade också på 92 svenska bolagstämmor under första halvåret 2020.
  • Fonden har under våren 2020 arbetat med att tydliggöra sin viljeinriktning och styrning för sitt mänskliga rättighetsarbete i syfte att säkerställa ett bibehållet fokus på prioriterade frågeställningar. Arbetet har resulterat i att AP2:s policy för mänskliga rättigheter har reviderats, en strategi har utarbetats och ett långsiktigt mål till och med 2025 har beslutats.

Läs hela Andra AP-fondens hållbarhetsrapport för första halvåret 2020 på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 357,9 miljarder kronor (30 juni 2020) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se