Under första halvåret 2021 har Andra AP-fonden fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Bland annat har ett antal investeringar i hållbar infrastruktur gjorts, en av dessa var investeringen i Northvolt genom ett AP-fondsägt (AP1, AP2, AP3, AP4) bolag. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna.

Andra AP-fonden publicerar en separat halvårsrapport om fondens hållbarhetsarbete. Anledningen är att fonden strävar efter att vara så transparent som möjligt och att det inom hållbarhetsområdet kontinuerligt sker mycket. Rapporten redovisar arbetet utifrån fondens fyra fokusområden inom hållbarhet: klimat, ägarstyrning, mångfald och mänskliga rättigheter.

– Under första halvåret har vi fortsatt att utveckla hållbarhetsarbetet inom samtliga av fondens fokusområden. Bland annat har vi, som en av få investerare i världen, publicerat vår andra rapport om mänskliga rättigheter, enligt FN:s vägledande principers rapporteringsramverk. Rapporten beskriver bland annat vår metod för identifiering av företag inblandade i mänskliga rättighetskontroverser och som därav engageras i dialog och kan komma att uteslutas ur portföljen. Den innehåller också det ramverk vi tagit fram för att hantera fondens geografiska exponering med fokus på mänskliga rättigheter. Ramverket baseras bland annat på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter och fondens policy för mänskliga rättigheter, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– Riksrevisionen publicerade i början av juni 2021 en granskningsrapport avseende AP-fondernas hållbarhetsarbete. Den visade att AP-fondernas hållbarhetsarbete är ändamålsenligt i förhållande till uppdraget. Granskningen bekräftade också att AP-fonderna har etablerade processer och integrerar hållbarhet såväl i investeringar som i ägarstyrning, säger Eva Halvarsson.

Väsentliga händelser under första halvåret:

  • I februari 2021 undertecknade AP2 ”Net Zero Asset Owners Commitment”, som tagits fram av Institutional Investor Group on Climate Change’s (IIGCC) Paris-Aligned Investment Initiative och är ackrediterat av FN:s klimatkonvention som ett Race to Zero-initiativ. Detta är en global kampanj som mobiliserar en koalition av ledande nettonollinitiativ med målet att få fart på övergången till en koldioxidfri ekonomi före COP26. För AP2:s del innebär undertecknandet ett antal konkreta åtaganden.
  • Sedan slutet av 2020 förvaltas fondens globala aktie- och kreditportfölj i enlighet med kriterierna för EU Paris-Aligned Benchmark (PAB). Det innebär att fonden inte längre är investerad i cirka 250 bolag på grund av att de har inkomster från kol, olja eller gas. Under första halvåret 2021 har fonden arbetat med att analysera och utveckla PAB för fondens förvaltning av svenska aktier.
  • Fonden har fortsatt att investera i hållbar infrastruktur och under första halvåret 2021 gjordes ytterligare investeringar.
  • AP2 har ställt sig bakom ett förväntansdokument för banker, ”Aligning the Banking Sector with the Goals of the Paris Agreement”, som tagits fram av IIGCC och som bland annat inkluderar krav på nettonollåtaganden till 2050, att styrelserna har tillräcklig kompetens inom klimat och att bankerna rapporterar i enlighet med TCFD.
  • Under första halvåret 2021 röstade AP2 på 888 utländska samt 111 svenska bolagstämmor.
  • AP2 har under perioden publicerat sin andra rapport om mänskliga rättigheter, enligt FN:s vägledande principers rapporteringsramverk. Genom denna rapport, som beskriver fondens arbete med mänskliga rättigheter mer i detalj, ökar fonden transparensen kring sitt arbete med att implementera FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, både vad gäller framsteg och utmaningar.

Läs hela Andra AP-fondens hållbarhetsrapport för första halvåret 2021 på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller
Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 421,2 miljarder kronor (30 juni 2021) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se