Första halvåret 2022 har kännetecknats av mycket turbulenta finansiella marknader. Trots detta har fonden fortsatt att utveckla arbetet som ansvarsfull investerare och ansvarsfull ägare. Stort fokus har legat på hur fonden kan bidra till en koldioxidsnål ekonomi.

AP2 publicerar en separat halvårsrapport om fondens hållbarhetsarbete. Anledningen är att fonden strävar efter att vara så transparent som möjligt och att det inom hållbarhetsområdet kontinuerligt sker mycket. Rapporten redovisar arbetet utifrån fondens fyra fokusområden inom hållbarhet: klimat, ägarstyrning, mångfald och mänskliga rättigheter. I rapporten finns också ett avsnitt om fondens arbete med påverkan (impact).

Att skapa ett koldioxidsnålt samhälle kräver mycket omfattande investeringar. AP2 har investeringar som bidrar till omställningen i olika tillgångsslag.

”Ett område med stora investeringsbehov är hållbar infrastruktur, eftersom en snabb omställning krävs av energi- och transportsystem, från fossilbaserade till förnyelsebara. Under 2022 utökar fonden sin allokering till hållbar infrastruktur ytterligare. Vi har genomfört totalt sju investeringar, varav den senaste under första halvåret 2022”, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

”Fonden anser vidare att hållbart skogsbruk är viktigt för att nå nettonollutsläpp och har därför beslutat att definiera kriterier, som en investering i skogsfastigheter måste uppfylla för att kunna definieras som en klimatinvestering, säger Eva Halvarsson.

”Vi har under det senaste året utvärderat hur vi kan förstå och mäta ”impact” av våra investeringar – den påverkan som investeringarna har på miljö och människor. Vi har under våren genomfört en analys av hela den noterade portföljen utifrån påverkan på FN:s hållbarhetsmål. Vår ambition är att kunna förbättra vår identifiering och hantering av påverkansrisker och -möjligheter”, säger Eva Halvarsson.

Väsentliga händelser under första halvåret:

  • Fonden har fortsatt att investera i hållbar infrastruktur och under första halvåret 2022 gjordes ytterligare investeringar.
  • AP2 har under det senaste året utvärderat hur fonden kan förstå och mäta ”impact” av sina investeringar – den påverkan som investeringarna har på miljö och människor – med två huvudsakliga syften. Det ena syftet är att kunna genomföra riktade hållbarhetsinvesteringar på ett sådant sätt att fonden kan målsätta, mäta och följa upp dessa investeringars förväntade positiva påverkan. Det andra syftet är att förstå och kunna hantera påverkansrisker och -möjligheter i hela den noterade portföljen.
  • En genomlysning av den noterade portföljen har gjorts, vilken bland annat identifierat bolag som har påverkansrisker och -möjligheter ur ett klimatperspektiv. FN:s hållbarhetsmål 7 (Hållbara energier) och 13 (Bekämpa klimatförändring) är två utvalda mål inom klimatområdet, där fonden kommer att arbeta med påverkansarbete genom att följa upp bolag med hög risk inom respektive hållbarhetsmål.
  • AP2 har tagit fram tio kriterier som fondens skogsinvesteringar måste uppfylla för att klassificeras som en hållbarhetsinvestering.
  • Under första halvåret 2022 röstade AP2 på 999 utländska samt 109 svenska bolagsstämmor.

Läs hela AP2:s hållbarhetsrapport för första halvåret 2022 på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller
Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.