Som en av de första investerarna har Andra AP-fonden publicerat en rapport i enlighet med Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer.

– Vi ville vara tidiga med att rapportera för att både lära oss själva men också för att vi ska veta vad vi pratar om när vi för en dialog med bolag. Det vore också roligt om vår rapport kan inspirera andra. Sen får vi se vilken spridning ramverket får bland andra kapitalägare och förvaltare, men generellt sett är det ett väldigt starkt stöd kring TCFD:s rekommendationer, säger Christina Olivecrona, senior hållbarhetsanalytiker på Andra AP-fonden.

I slutet av 2015 tillsatte Financial Stability Board en kommitté, TCFD, som fick i uppdrag att ta fram rekommendationer för rapportering som ska hjälpa aktörer på de finansiella marknaderna att förstå sina klimatrelaterade risker och möjligheter. TCFD:s ramverk är frivilligt och är för alla typer av organisationer. En rapportering i enlighet med TCFD ska innefatta: 1) hur klimatfrågan behandlas av organisationens styrande organ (styrelsen och ledningsgrupp), 2) vad organisationen har för strategi kring klimatförändringar om omställningen till en låg-fossil ekonomi, 3) få en beskrivning av organisationens klimatrisker och möjlighet samt 4) information om vilka mätetal och mål som organisationen använder.

– Vi ställer oss positiva till TCFD:s ramverk, eftersom det kommer att öka företagens transparens och förhoppningsvis ge investerare den information som behövs för att bedöma bolags klimatrisker och möjligheter. Ramverket är också ett viktigt verktyg för fondens eget arbete då det ger ett ramverk att beskriva och kommunicera fondens klimatarbete, säger Christina Olivecrona.

Andra AP-fonden har under hösten 2017 påbörjat arbetet med att implementera rekommendationerna från TCFD. Andra AP-fonden har i arbetet med att analysera sitt klimatarbete använt de förslag som finns i TCFD:s rekommendationer både vad gäller alla sektorer samt den specifika vägledning som ges för kapitalägare.

– Syftet med arbetet 2017 har varit att utveckla informationsinhämtning och beskriva det pågående klimatarbetet i enlighet med ramverket. Vår TCFD-rapport ger en beskrivning av fondens klimatarbete utifrån ramverket samt exempel på vad vi kan göra för att utveckla vårt arbete med klimatrelaterade risker och möjligheter, säger Christina Olivecrona.

Läs rapporten här.

För ytterligare information kontakta Christina Olivecrona, Senior hållbarhetsanalytiker på Andra AP-fonden, 031-704 29 00 eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, 031-704 29 29.