Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 10,2 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2021. Resultatet uppgick till 39,2 mdkr och fondkapitalet uppgick till 421,2 mdkr vid halvårsskiftet 2021. Detta är det bästa halvårsresultat som fonden har uppnått. Till det starka resultatet bidrog bland annat fondens riskkapitalportfölj med en avkastning om 39,7 procent. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,4 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader.

– Vårt resultat på 39,2 miljarder kronor är det bästa halvårsresultat som fonden någonsin haft. Dessutom är det glädjande att se att vårt arbete med att sänka kostnaderna har haft effekt och att vi kan uppvisa den lägsta totala förvaltningskostnadsandelen någonsin, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– Halvårets makroekonomiska utveckling präglades av successiv ekonomisk återhämtning efter den kraftiga konjunkturförsämring som inträffade 2020 till följd av pandemin, säger Eva Halvarsson.

– Främst är det fondens aktieportföljer samt portföljen med riskkapitalfonder som haft den starkaste avkastningen under första halvåret. Totalt var avkastningen för fondens svenska och utländska aktieportföljer i utvecklade länder 22,3 procent respektive 17,2 procent. Tillväxtmarknadsaktier ökade i värde med 14,8 procent och riskkapitalfonder hade en avkastning på hela 39,7 procent, säger Eva Halvarsson.

– Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens långsiktiga reala avkastningsantagande om 4,5 procent per år. De senaste tio åren har fondens reala avkastning i genomsnitt varit 7,5 procent, säger Eva Halvarsson.

– Under första halvåret har det skett en del förändringar i portföljen. Bland annat beslutades att som en följd av fondens process för hantering av risker förknippade med brott mot mänskliga rättigheter kommer ett antal länder inte längre ingå i indexet för tillväxtmarknadsobligationer. Portföljen med hållbar infrastruktur är under uppbyggnad och i den genomfördes ett antal åtaganden och investeringar. En av dessa var investeringen i Northvolt AB genom det AP-fondsägda (AP1, AP2, AP3, AP4) bolaget 4 to 1 Investments, säger Eva Halvarsson.

Läs hela halvårsrapporten (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se Andra AP-fondens hållbarhetsarbete under första halvåret 2021 finns publicerad i en separat rapport på www.ap2.se                                              

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller
Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 421,2 miljarder kronor (30 juni 2021) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se