Resultatet för 2019 var Andra AP-fondens högsta någonsin och uppgick till 53,0 mdkr. De senaste fem och tio åren har fonden i genomsnitt avkastat 7,4 respektive 8,4 procent. Årets utveckling innebär att fondens avkastning återigen överträffar fondens långsiktiga avkastningsantagande på både kort och lång sikt.

– 2019 blev ett år som för vår del präglades av nya placeringsregler, hållbarhetsfrågor samt den omvärldsturbulens som vi har vant oss vid som det nya normala. Turbulensen till trots var utvecklingen på många av världens finansmarknader stark. Vårt resultat för året var det högsta hittills och uppgick till 53 mdkr. Avkastning efter kostnader uppgick till 15,9 procent, vilket är väsentligt högre än vår långsiktiga avkastningsförväntan, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– Samtliga tillgångsslag hade en positiv avkastning och framförallt världens aktiemarknader har utvecklats positivt. Fondens svenska aktieportfölj avkastade totalt 30,2 procent medan den utländska aktieportföljen på utvecklade marknader avkastade 31,7 procent respektive 19,9 procent för tillväxtmarknader. Avkastningen på kinesiska A-aktier var fondens bästa tillgångsslag med en årsavkastning på 52,6 procent, säger Eva Halvarsson.

– Utifrån vårt uppdrag har vi under årens lopp utvecklat en unik expertkompetens avseende att analysera pensionssystemets utveckling och behov framåt i tiden, för att kunna konstruera den portfölj som bäst uppfyller vårt mål att vara till största möjliga nytta för pensionssystemet. Under 2019 har vi kompletterat analysen ytterligare genom att inkludera de risker som klimatförändringarna innebär för den ekonomiska tillväxten, säger Eva Halvarsson.

Läs hela Andra AP-fondens årsredovisning och den separata hållbarhetsrapporten på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.