Andra AP-fonden skapar stabil avkastning i turbulent omvärld

Andra AP-fondens resultat för första halvåret 2017 uppgick till 15,5 mdkr och fondkapitalet till 336,3 mdkr vid halvårsskiftet. Fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,1 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader.

– Trots en turbulent omvärld uppnådde Andra AP-fonden en avkastning på 4,8 procent för halvåret. Vår långsiktiga strategi att öka exponeringen mot bland annat tillväxtmarknader – och att förvalta så mycket som möjligt av kapitalet internt – har både bidragit till en bra nettoavkastning och fortsatt låga kostnader i förhållande till förvaltat kapital, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 336,3 (308,0) mdkr den 30 juni 2017. Fondkapitalet belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på -3,7 (-3,2) mdkr.
  • Resultatet för halvåret uppgick till 15,5 (10,6) mdkr.
  • Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 4,9 (3,7) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 4,8 (3,6) procent.
  • Den relativa avkastningen uppgick till 0,1 (-0,7) procent för den noterade portföljen, exklusive alternativa investeringar och kostnader.
  • Rörelsens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, var fortsatt låga och uppgick under perioden till 0,06 (0,07) procent.
  • Under de senaste tio åren har fonden avkastat 70,4 procent exklusive kostnader, vilket motsvarar en genomsnittlig avkastning på 5,5 procent per år. Efter avdrag för inflation motsvarar detta en årlig real avkastning på 4,4 procent.
  • Sedan starten 2001 har fonden skapat ett sammanlagt resultat om 221,3 mdkr, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på 5,9 procent, inklusive fondens kostnader.
NyckeltalJan-juni 2017Jan-juni 2016Jan-dec 2016
Utgående fondkapital, mdkr336,3308,0324,5
Periodens resultat, mdkr15,510,630,5
Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr-3,7-­3,2-6,6
Ingående fondkapital, mdkr324,5300,6300,6
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %0,060,070,07
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %0,080,090,08
Total förvaltningskostnadsandel, %0,150,160,15
Avkastning efter kostnader, %4,83,610,3
Real avkastning efter kostnader, %4,02,88,5
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5,0 år, %10,4
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10,0 år, %5,3
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år, %4,2

Läs halvårsrapporten (pdf).

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031-704 29 00.