Andra AP-fonden tar ytterligare steg för integration av hållbarhet i förvaltningen

Andra AP-fonden har tagit ytterligare steg för att integrera hållbarhet i kapitalförvaltningen genom att implementera ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance) i tillgångsslaget globala aktier i den kvantitativa förvaltningen. Det innebär att 90 miljarder kronor av fondens kapital förvaltas med beaktande av ESG-faktorer. Med ett bredare beslutsunderlag fattas bättre investeringsbeslut, vilket ger högre avkastning för Sveriges pensionärer.

Andra AP-fonden integrerar hållbarhet i förvaltningen genom att ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer i analys- och beslutsprocesser. På så sätt kan fonden minska risken och få bättre förutsättningar för att öka avkastningen. Fondens bedömning är att långsiktigt hållbara företag också är företag som på lång sikt genererar god avkastning.

– Ett av våra fokusområden är att integrera hållbarhet i förvaltningen, bland annat för att vi bedömer att det leder till bättre avkastning på lång sikt. Det gör att det finns en bred kunskap och många som visar ett stort intresse för dessa frågor hos oss, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

Bredare beslutsunderlag
ESG har under hösten successivt implementerats i Andra AP-fondens egenutvecklade matematiska modell för tillgångsslaget globala aktier. Implementeringen planeras att vara slutförd innan årsskiftet då ESG kommer vara en del av investeringsbesluten tillsammans med övriga faktorer som ligger till grund för modellen.

– Vi är en av få aktörer i branschen som tagit detta arbete ytterligare en nivå genom att titta på grunddata istället för att nöja oss med färdiga ESG-faktorer. Att komma så nära grunddatan som möjligt är viktigt och ligger helt i linje med fondens övriga kvantitativa förvaltning, säger Tomas Morsing, chef för Kvantitativa Strategier på Andra AP-fonden.

Andra AP-fondens ESG-modell inkluderar dels miljöfaktorer vilka innehåller konkreta mått, till exempel hur mycket koldioxid som bolagen släpper ut eller hur mycket energi de förbrukar. Dels innehåller modellen mått och indikationer på sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer som kan sägas ge en uppfattning om bolaget.

Viktigt med värderingar och företagskultur
Ett exempel på en intressant observation som Andra AP-fonden har kunnat göra är att företag där andelen kvinnor i ledande positioner är hög också visar en bättre utveckling, oavsett storlek och typ av bolag. En förklaring till detta kan vara att dessa bolag har ett större fokus på frågor kopplat till värderingar och företagskultur. Detta avspeglas i fondens mätbara indikatorer som till exempel andelen kvinnor i ledande position eller mängden internutbildning.

Nästa steg i detta arbete är att komma än närmare ett strategiskt arbetssätt genom att utveckla ett ESG-viktat index för den kvantitativa aktieförvaltningen. Därutöver planeras att även i förvaltningen av globala företagsobligationer implementera ESG-faktorer på ett liknande sätt som nu gjorts för aktier.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031 704 29 00.