Andra AP-fonden tillämpar EU:s ramverk och slutar investera i fossilbolag

Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar drygt 360 miljarder kronor. Vårt uppdrag är att vara till maximal nytta för pensionssystemet – och att vara det på ett ansvarsfullt sätt. Därför har vi nu tagit nästa steg i vårt hållbarhetsarbete. Vi avinvesterar bolag som har intäkter från försäljning av fossila bränslen och minskar på så sätt klimatrisken från våra globala investeringar.

Klimatet är vår tids ödesfråga som måste hanteras på ett systematiskt sätt. Det är nu fem år sedan världens länder i Paris enades om att begränsa den globala temperaturökningen till långt under 2 grader. För att lyckas med det måste alla nationer – och verksamheter inom alla sektorer – ta sitt ansvar för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Det gäller inte minst kapitalförvaltning. Parisavtalet stadgar att världens finansiella flöden ska göras förenliga med en väg mot låga utsläpp av växthusgaser för att kunna hantera de konsekvenser som klimatförändringarna för med sig.

De långa tidsperspektiv som gäller för klimatfrågan är samma perspektiv som präglar pensionssystemet. Andra AP-fonden har jobbat med hållbarhetsfrågorna under många år. Utmaningen för oss som förvaltare är att lyckas skapa en långsiktigt god avkastning på det förvaltade pensionskapitalet med låg risk, samtidigt som vi förvaltar fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

De sex principer som styr våra investeringar är att vi

  • integrerar hållbarhet i alla investeringsprocesser
  • aktivt söker investeringar som bidrar till en hållbar utveckling
  • arbetar utifrån fokusområden
  • använder dialog som ett verktyg
  • tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt
  • strävar efter att vara ledande inom hållbarhet

Redan 2016 beslutade vi oss för att utveckla portföljen i linje med Parisavtalet och har sedan dess vidtagit ett antal åtgärder för att uppnå denna målsättning. Under de kommande åren måste vi se en kraftig minskning av de globala utsläppen av klimatpåverkande gaser. Andra AP-fonden har därför beslutat att våra investeringar ska nå netto-noll senast 2045.

Hållbara investeringar är bra investeringar

Det finns ett stort och ökande intresse för hållbara investeringar. En anledning till det är enskilda personers vilja att använda sina investeringar till att påverka samhällsutvecklingen. Vi har som pensionsförvaltare samma uppdrag.

Vi är övertygade om att hållbara investeringar i längden är mer lönsamma än andra investeringar. Detta styrks också av forskning när det gäller hållbarhetsindikatorer som till exempel jämställdhet och goda arbetsvillkor för de anställda. Det har visat sig att globala bolag som är framstående på att hantera risker förknippade med miljö, sociala frågor och bolagsstyrning ger en väsentligt bättre avkastning på investerat kapital – oavsett var bolagen är noterade.

Vår genuina övertygelse är att företag med långsiktigt hållbara affärsmodeller genererar ett högre långsiktigt värde för sina ägare. Detta gäller i synnerhet klimatfrågan.

Avgörande att leva upp till Parisavtalet

EU har tagit fram en rad olika klimatramverk inom ramen för handlingsplanen för finansiering av hållbar tillväxt, bland annat ramverket avsedda för publika indexleverantörer som vill marknadsföra sina index som EU klimatindex. Det finns två nivåer av klimatanpassning: EU Climate Transition Benchmark, som är något mindre ambitiös, och EU Paris Aligned Benchmark (PAB).

Kriterierna för PAB baseras på FN:s klimatpanels slutsatser och är tänkta att understödja den breda samhällsförändring som behövs för att Parisavtalets klimatmål ska nås. Det innebär avinvesteringar i vissa bolag, främst de med verksamhet inom fossila bränslen, samtidigt som det kräver en fortsatt exponering mot sektorer som är viktiga för att klara klimatomställningen.

Följderna för företag som inte agerar hållbart och därmed inte tillåts ingå i klimatindex blir omfattande. Deras börsvärde riskerar att sjunka, finansieringskostnaderna riskerar att öka och företagets varumärke riskerar att påverkas mycket negativt.

Vi ska nå nettonollutsläpp senast 2045

Andra AP-fonden är inte en publik indexleverantör och omfattas därför inte av PAB-reglerna. Men vi anser att det har tydliga fördelar att använda ett externt regelverk som är sammanställt på vetenskaplig grund utifrån FN:s klimatpanel av en trovärdig aktör som EU.

Under året har vi därför successivt anpassat våra innehav av globala företagsobligationer och utländska aktier så att våra investeringar ligger i linje med PAB – utan att göra avkall på indexens avkastnings- och riskegenskaper. Såvitt vi känner till är denna anpassning av portföljen unik i och med att den omfattar innehavet av såväl företagsobligationer som aktier – till ett värde av cirka 200 miljarder kronor.

Rent konkret har det inneburit att vi inte investerar i företag vars omsättning till mer än 1 procent kommer från kol, mer än 10 procent från olja och mer än 50 procent från gas. I princip exkluderas därmed hela energisektorn från dessa portföljer. Dessutom investerar vi inte i kraftbolag som får mer än 50 procent av sina intäkter från förbränning av fossilt bränsle. Totalt handlar det om ungefär 250 företag som inte längre kommer att ingå i vår portfölj.

PAB-ramverket säger att minskningen av koldioxidintensiteten ska uppgå till 50 procent under första året, för att sedan minska med 7 procent årligen. Allvaret i klimatfrågan gör att vi vill göra en ännu större ansträngning. Redan i år minskas koldioxidavtrycket från globala företagsobligationer med cirka 75 procent och från våra globala aktier med cirka 70 procent jämfört med marknadsviktade index. Under de kommande åren kommer den årliga utsläppsreduktionen därför att bli mindre än 7 procent, men vi kommer att nå nettonollutsläpp senast 2045.

För att klara av den globala omställningen räcker det inte med att avinvestera från fossilt. Andra AP-fonden kommer också framöver att vara en del i lösningen genom att investera i företag som bidrar till omställningen till ett hållbart och koldioxidsnålt samhälle.

Eva Halvarsson, Verkställande direktör Andra AP-fonden