Andra AP-fonden utvecklar strategin för gröna obligationer

Andra AP-fonden allokerar en procent av den totala strategiska portföljen till gröna obligationer och tillgångsslaget blir därmed en del av den övergripande investeringsstrategin. Fonden tar i och med detta ett nytt strategiskt grepp om hållbarhetsinvesteringar och ytterligare steg för att implementera hållbarhetsfrågorna i förvaltningen.

Andra AP-fonden har beslutat att allokera en procent av fondens totala portfölj till gröna obligationer och utvärdera denna allokering mot Barclays/MSCI Green Bond Index. Detta är ett strategiskt viktigt ställningstagande som bidrar till att stärka fondens arbete med hållbarhetsfrågor ytterligare. Utöver detta har fonden ytterligare investeringar i gröna samt sociala obligationer som förvaltas i fondens befintliga obligationsportfölj. Fonden har idag totalt 4,2 mdkr investerat i gröna obligationer.

Gröna obligationer är ett samlingsnamn för obligationer som emitteras i syfte att finansiera miljörelaterade investeringar. Andra AP-fondens ränteförvaltning har lång erfarenhet av hållbara investeringar. När fonden 2008 gjorde sin första investering i gröna obligationer, var fonden en av de första i världen att investera i detta tillgångsslag.

– Andelen gröna obligationer i den aktiva obligationsportföljen har ökat markant de senaste åren och därför ser vi nu att marknaden nått sådan mognadsgrad och storlek att den kan ses som en egen separat investeringsstrategi och tillgångsklass. Därför bryter vi ut våra gröna obligationsinnehav för att förvalta dessa som en dedikerad investeringsstrategi. Detta är en strategiskt ansats som är ett sätt för fonden att på ett tydligt sätt kombinera god avkastning med att allokera resurser till den globala hållbarhetsutmaningen, säger Lars Lindblom, portföljförvaltare för räntor på Andra AP-fonden.

– Vi är en aktör som placerar på den globala obligationsmarknaden. Vi gör ingen skillnad på avkastningskrav för gröna obligationer, dock tar vi hellre en grön obligation framför en annan likvärdig, säger Lars Lindblom.

För ytterligare information kontakta Lars Lindblom, portföljförvaltare räntor, 031-704 29 00 eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, 031-704 29 29.