Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 4,1 procent, exklusive kostnader, för helåret 2015. Fondkapitalet uppgick vid årets slut till 300,6 mdkr. Resultatet uppgick till 11,7 mdkr. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,9 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Årets utveckling innebär att Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens långsiktiga mål på både kort och lång sikt.

Andra AP-fondens VD, Eva Halvarsson, kommenterar resultatet:

– Under början av 2015 passerade Andra AP-fondens totala fondkapital för första gången milstolpen 300 mdkr. Detta ska jämföras med de 134 mdkr som fonden startade med 2001. Därutöver har Andra AP-fondens resultat sammantaget uppgått till 175,3 mdkr sedan starten.

– Inte minst mot bakgrund av den allmänna marknadsutvecklingen under året känns det bra att kunna konstatera att vår interna förvaltning levererade en relativ avkastning på 0,9 procent. Portföljen med svenska aktier hade ett mycket bra år med en aktiv avkastning på 1,6 mdkr.

– Den internaliseringsprocess som vi påbörjade 2012 slutfördes enligt plan 2015. Internaliseringen innebär att vi under tre år sammanlagt har tagit hem drygt 50 mdkr från externa förvaltare. Att förvalta detta kapital internt medför en väsentlig kostnadsbesparing, samtidigt som vi kan utnyttja och utveckla den höga kompetens som finns i vår organisation på ett bättre sätt.

– 2015 tog vi ytterligare steg inom ESG-området genom att formalisera en övergripande strategi. Vår vision är att integrera ESG i samtliga analys- och investeringsprocesser. I strategin, som utgår ifrån ett finansiellt riskperspektiv, fokuserar vi arbetet till fyra områden – klimat, mångfald, rapportering och ägarstyrning.

De senaste fem åren har fondens genomsnittliga årliga reala avkastning uppgått till 7,8 procent och de senaste tio åren har den reala avkastningen varit 4,8 procent.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 300,6 (293,9) mdkr den 31 december 2015 och belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på –4,9 (–5,1) mdkr.
  • Årets resultat uppgick till 11,7 (34,3) mdkr.
  • Avkastningen på den totala portföljen uppgick till 4,1 (13,3) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 4,0 (13,1) procent.
  • Den relativa avkastningen för fondens totala portfölj, exklusive alternativa investeringar och kostnader, uppgick till 0,9 (0,5) procent.
  • Rörelsens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, var fortsatt låg och uppgick till 0,07 (0,07) procent.
  • Under året har Första och Andra AP-fonden tillsammans med TIAA-CREF bildat ett nytt samägt bolag för att skapa en ledande, europeisk plattform för investeringar i Europa, Cityhold Office Partnership.

*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt. **Även vid halvårsrapporter beräknas den annualiserade avkastningen för 10,0 resp 5,0 år.

Läs hela årsredovisningen (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, 031-704 29 00 eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, 031-704 29 29.