Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 10,5 procent, exklusive kostnader, för helåret 2016. Fondkapitalet uppgick vid årets slut till 324,5 mdkr. Resultatet uppgick till 30,5 mdkr. Årets utveckling innebär att Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens långsiktiga mål på både kort och lång sikt.

Andra AP-fondens VD, Eva Halvarsson, kommenterar resultatet:

– Under året har vi kunnat fira att fondkapitalet nådde den högsta nivån någonsin, 324,5 mdkr, trots en rekordstor utbetalning till pensionssystemet som 2016 uppgick till 6,6 mdkr.

– Årets resultat visar att vår globalt diversifierade portfölj har givit ett bra resultat. Samtliga tillgångsslag hade en positiv avkastning 2016, inte minst aktier och obligationer på tillväxtmarknader.

– Vår bedömning är att vår diversifierade portfölj även fortsättningsvis kan generera en god avkastning för Sveriges pensionärer. Samtidigt inser vi att de avkastningsnivåer vi haft historiskt, med stor andel räntebärande tillgångar, blir allt svårare att nå med gällande placeringsregler för AP-fonderna.

– Det är glädjande att kunna konstatera att internaliseringen har gett den kostnadseffektivisering

vi förutsåg. Fondens totala kostnader i förhållande till förvaltat kapital är nu på en nivå som, undantaget 2007, är den lägsta någonsin. Detta trots att portföljen har blivit allt mer komplex med olika tillgångsslag på allt fler marknader.

– Under 2016 implementerade vi ESG-faktorer i tillgångsslaget globala aktier i den kvantitativa

förvaltningen, som utgör cirka 90 mdkr av fondens kapital. Vidare beslutade vi att inkludera gröna obligationer som en del av den strategiska portföljen. Det utgjorde ytterligare ett steg i att implementera hållbarhetsfrågor i förvaltningen.

De senaste fem åren har fondens genomsnittliga årliga reala avkastning uppgått till 10,8 procent och de senaste tio åren har den reala avkastningen varit 4,7 procent.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 324,5 (300,6) mdkr den 31 december 2016 och belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på –6,6 (–4,9) mdkr.
  • Årets resultat uppgick till 30,5 (11,7) mdkr.
  • Avkastningen på den totala portföljen uppgick till 10,5 (4,1) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 10,3 (4,0) procent.
  • Den relativa avkastningen för fondens totala portfölj, exklusive alternativa investeringar och kostnader, uppgick till –0,4 (0,9) procent.
  • Rörelsens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, var fortsatt låg och uppgick till 0,07 (0,07) procent.
Nyckeltal2016-12-312015-12-31
Utgående fondkapital, mnkr324 522300 624
Årets resultat, mnkr30 53511 661
Nettoflöden till pensionssystemet, mnkr–­6 637–4 944
Ingående fondkapital, mnkr300 624293 907
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %0,070,07
Förvaltningskostnadsandel inkl. provisionskostnader, %0,150,18
Avkastning efter kostnader, %10,34,0
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %10,68,0
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %5,55,7

Läs hela årsredovisningen (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, 031-704 29 00 eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, 031-704 29 29.