Andra AP-fondens avkastning för 2017 uppgick till 9,1 procent

Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 9,1 procent, exklusive kostnader, för helåret 2017. Fondkapitalet uppgick vid årets slut till 345,9 mdkr. Resultatet uppgick till 28,8 mdkr. Årets utveckling innebär att Andra AP-fondens avkastning återigen överträffar fondens långsiktiga mål på både kort och lång sikt.

Andra AP-fondens VD, Eva Halvarsson, kommenterar resultatet:

– Vår avkastning har fortsatt att utvecklas positivt efter ännu ett år med bra resultat till en låg kostnad. Vi följer vår långsiktiga strategi och har arbetat intensivt inom hållbarhetsområdet.

– Den genomsnittliga årliga reala avkastningen de senaste fem och tio åren uppgår till 9,0 respektive 5,0 procent. Denna överträffar vårt långsiktiga mål och visar att vi över tid har en förmåga att skapa mervärde för Sveriges pensionärer, även i perioder som präglas av en turbulent omvärld med finansiella kriser.

– Våra kostnader är fortsatt låga trots att vi under 2017 har sett en ökad kostnad i leverantörsledet. Vårt sätt att hantera detta är att förvalta allt mer internt och att fortsätta utveckla vår verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Detta gör att vi i kostnadsutvärderingar fortsatt står starka i konkurrensen och behåller avståndet till de flesta andra aktörer i branschen.

– Vi har som målsättning att utveckla vår portfölj i linje med tvågradersmålet och vår vision är sedan länge att integrera hållbarhet i all vår förvaltning.

– Ett viktigt steg i att integrera hållbarhet som en del i investeringsbesluten är att vi har fortsatt att implementera ESG (Environmental, Social and Governance) i tillgångsslaget globala aktier i vår interna kvantitativa förvaltning. Det utgör cirka 29 procent av den totala portföljen och uppgick vid årsskiftet till 99 mdkr. Under 2017 konstruerade vi två egna nya så kallade flerfaktorindex, där ESG utgör den viktigaste faktorn för viktningen i indexen.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 345,9 (324,5) mdkr den 31 december 2017 och belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på –7,4 (–6,6) mdkr.
  • Årets resultat uppgick till 28,8 (30,5) mdkr.
  • Avkastningen på den totala portföljen uppgick till 9,1 (10,5) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 9,0 (10,3) procent.
  • Den relativa avkastningen för fondens totala portfölj, exklusive alternativa investeringar och kostnader, uppgick till 0,1 (–0,4) procent.
  • Rörelsens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, var fortsatt låg och uppgick till 0,06 (0,07) procent.

Läs hela Andra AP-fondens Årsredovisning och hållbarhetsrapport (pdf).

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, 031-704 29 00 eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, 031-704 29 29.