Resultatet för 2018 var negativt och uppgick till –4,3 mdkr, vilket motsvarar -1,3 procent, och speglar framförallt en negativ börsutveckling på världens aktiemarknader men också goda resultat inom onoterade tillgångar. Fonden överträffar dock sitt långsiktiga avkastningsantagande på 4,5 procent. De senaste fem åren har fondens genomsnittliga årliga reala avkastning uppgått till 5,8 procent och de senaste tio åren har avkastningen varit 7,7 procent.

– För oss på Andra AP-fonden präglades 2018 av en underliggande stark global ekonomi, men med turbulens på marknaderna på grund av olika geopolitiska utspel, förberedelser för de ändrade placeringsreglerna samt fortsatt integrering av hållbarhet. En viktig del av det senare var att vi implementerade våra egenutvecklade index, med stort fokus på hållbarhetsfaktorer. Vi kommer fortsätta att fokusera på det som är bäst för Sveriges pensionärer genom att vara långsiktiga och uthålliga i vår strategi, samtidigt som vi söker ständiga förbättringar,säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– Nedgången i aktieportföljen motverkades av en god avkastning på bland annat riskkapitalinvesteringar, fastigheter och kinesiska statsobligationer, säger Eva Halvarsson.

– Det är välkommet med nya placeringsregler och att vi bland annat får möjlighet att investera mer i olika typer av onoterade tillgångar, vilket kan kompensera för en lägre förväntad avkastning på vissa noterade tillgångar, och ytterligare diversifiera portföljen, något som ger oss bättre förutsättningar att skapa en fortsatt god riskjusterad avkastning, säger Eva Halvarsson.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 334,8 (345,9) mdkr den 31 december 2018. Fondkapitalet belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på –6,8 (–7,4) mdkr.
  • Resultatet uppgick till –4,3 (28,8) mdkr.
  • Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till –1,3 (9,0) procent, efter provisionskostnader och rörelsens kostnader. Exklusive dessa kostnader avkastade portföljen –1,2 (9,1) procent.
  • Den relativa avkastningen uppgick till –0,2 (0,1) procent för den noterade portföljen, exklusive alternativa investeringar och kostnader.
  • Rörelsens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, var fortsatt låga och uppgick under perioden till 0,06 (0,06) procent.
  • Under de senaste fem åren har fondens genomsnittliga årliga reala avkastning uppgått till 5,8 procent och de senaste tio åren har avkastningen varit 7,7 procent.
Nyckeltal2018-12-312017-12-31
Utgående fondkapital, mdkr334,8345,9
Årets resultat, mdkr–4,328,8
Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr-6,8–7,4
Ingående fondkapital, mdkr345,9324,5
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %0,060,06
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %0,080,09
Total förvaltningskostnadsandel, %0,140,15
Avkastning efter kostnader, %–1,39,0
Real avkastning efter kostnader, %–3,37,1
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5,0 år, %6,99,8
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10,0 år, %8,86,0
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år, %7,75,0


Läs hela Andra AP-fondens årsredovisning och hållbarhetsrapport här.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031 704 29 00.