Andra AP-fondens bästa år

Andra AP-fonden redovisar ett resultat och en avkastning som är fondens bästa sedan starten 2001. Det innebär att Andra AP-fonden efter fem års verksamhet har uppnått en förräntning i nivå med det avkastningsmål, på i snitt 5,1 procent årligen, som krävs för att fonden ska klara sin uppgift i det svenska pensionssystemet.

2005 blev ett starkt verksamhetsår ur ett ekonomiskt perspektiv. Avkastningen uppgick till 18,7 procent, fondförmögenheten ökade med 32,5 mdkr och årets resultat blev 29,6 mdkr. Sedan starten har fondförmögenheten ökat med 56,6 mdkr inklusive inflöden om 16,6 mdkr.

Fondkapitalets goda tillväxt förklaras främst av att fonden behållit en hög aktieandel i linje med fondens långsiktiga placeringsstrategi.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick den 31 december 2005 till 190,6 mdkr, vilket innebär en ökning med 32,5 mdkr jämfört med föregående årsskifte. Under året har fonden haft ett nettoinflöde om 2,9 mdkr. Årets resultat uppgick till 29,6 mdkr.
  • Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 18,7 procent, före provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inkluderas dessa kostnader avkastade portföljen 18,5 procent.
  • Fonden visade för 2005 en positiv relativavkastning på 0,2 procent för marknadsnoterade tillgångar före provisionskostnader och rörelsens kostnader. Den positiva avkastningen härrör i första hand från en framgångsrik taktisk allokering under året.
  • Valutaexponeringen var vid årets slut elva procent. Den begränsade valutaexponeringsgraden gjorde att den svaga utvecklingen för den svenska kronan påverkade fondens resultat negativt.
  • Under året aktiverades mandat inom taktisk tillgångsallokering respektive förvaltning av internationella obligationer och krediter.
  • Avkastningen på svenska respektive utländska aktier uppgick till 36,6 respektive 22,9 procent. Räntebärande tillgångar uppvisade en avkastning på 4,3 procent medan alternativa investeringar avkastade 30,1 procent.
  • Under 2005 slutfördes omstöpningen av aktieförvaltningen där mandaten delats upp utifrån risktagande. Huvuddelen av aktierna förvaltas med strategier som innebär låg aktiv risk. Till detta kommer mer specialiserade mandat med högre risk och högre potentiell avkastning. En stor del av aktieförvaltningen med låg risk har tagits över av den interna kvantitativa förvaltningen som startades 2004.

För ytterligare information kontakta Andra AP-fondens styrelseordförande, Gunnar Larsson eller chefen för ägarstyrning och information, Carl Rosén, på telefon 031 704 29 00.