Andra AP-fonden publicerar idag en skrift om sitt förhållningssätt till klimatomställningen. Fonden har också följt upp sin analys av finansiella klimatrisker för kraftbolag och beslutat att avinvestera från ytterligare tio bolag som fonden bedömt har betydande finansiella klimatrisker.

Klimatfrågor och då framförallt klimatförändringar står för både enorma risker och stora möjligheter för en långsiktig investerare som Andra AP-fonden. Klimatförändringar bedöms kunna få stor inverkan på den långsiktiga avkastningen. Andra AP-fondens klimatambition är därför att utveckla portföljen i linje med tvågradersmålet. Det uppnås genom att integrera klimatanalys i investeringsprocessen, samt utifrån fondens uppdrag bidra till en omställning mot ett tvågraderssamhälle.

I december 2015 kom 195 stater överens om ett globalt klimatavtal för att minska klimatutsläppen. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Parisavtalet stärkte Andra AP-fondens syn på att samhället nu är i början av en övergång mot ett fossilfritt samhälle och att arbetet med att integrera klimataspekter i riskbedömningar och investeringsbeslut blir allt viktigare.

– ¬Eftersom Andra AP-fonden är en långsiktig investerare är det uppenbart för oss att vi i vår kapitalförvaltning både behöver ta hänsyn till risker och ta tillvara på möjligheter till följd av klimatförändringar och övergången till ett samhälle utan nettoutsläpp av växthusgaser. För att vi ska kunna utvärdera vår portfölj behöver vi både en bild av hur ”målet” ser ut och mätetal som vi kan använda för att utvärdera vår portfölj. Därför har vi ett pågående arbete kring dessa frågor. Jag hoppas att denna skrift ger en förståelse till varför Andra AP-fonden arbetar med klimat och hur vi gör det, säger Eva Halvarsson, VD på Andra AP-fonden.

Klimat är ett av Andra AP-fondens fokusområden och för att uppnå fondens ambition, att utveckla portföljen i linje med tvågradersmålet, arbetar Andra AP-fonden aktivt med att ta in olika typer av klimatinformation i analyser och investeringsprocesser. Utifrån fondens uppdrag söker fonden även investeringar som bidrar till en omställning mot ett tvågraderssamhälle.

Fondens arbete med klimat har utvecklats under flera år. Bland annat har analyser gjorts av klimatrisker i fondens portföljer. Det har lett till att fonden avinvesterat från bolag som enbart utvinner kol samt från olje- och gasbolag med stora investeringar i nya högkostnadsprojekt. Även analyser av finansiella klimatrisker för bolag som har kolkraftverk har genomförts, vilket också har lett till avinvesteringar. 2015 gjorde Andra AP-fonden en analys på kraftbolag och identifierade då 28 bolag med finansiella klimatrisker, bolag där en betydande andel av vinsten kom från kolbaserad elproduktion. I uppföljningen som gjorts 2016 identifierades ytterligare tio bolag. Totalt har Andra AP-fonden avinvesterat från 76 bolag på grund av finansiella klimatrisker.

Länk till ”Andra AP-fondens förhållningssätt till klimatomställningen”: http://www.ap2.se/sv/hallbarhet-agarstyrning/klimat/forhallningssatt-till-klimatomstallningen/

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031 704 29 00.