Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2023. Resultatet uppgick till 19,4 mdkr och fondkapitalet uppgick till 423,9 mdkr. Under perioden har 2,6 mdkr överförts till pensionssystemet.

Under det första halvåret 2023 utvecklades den globala ekonomin bättre än väntat, men med en fortsatt stor osäkerhet i tillväxtprognoserna. Lägre energipriser har hjälpt till att dämpa den totala inflationen och minska påfrestningarna på hushållen.

”Första halvåret har fortsatt påverkats av osäkerhet på de finansiella marknaderna till följd av geopolitiska spänningar, stigande räntor och ekonomiska effekter för hushållen. Dock har aktie- och räntemarknadernas utveckling under perioden varit positiv, vilket bidragit till att vi redovisar en totalavkastning på 4,8 procent.”, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

”Vår bedömning är att det fortsatt kommer råda stor osäkerhet på marknaderna. Mot den bakgrunden känns det tillfredsställande att vi i möjligaste mån spridit riskerna mellan olika typer av tillgångsslag och marknader, mellan noterade och onoterade tillgångar samt mellan olika förvaltningsmodeller. Vår uppfattning är att detta över tid skapar en bra och stabil avkastning i linje med vårt långsiktiga uppdrag”, säger Eva Halvarsson.

”Andra AP-fondens avkastning har sedan starten överträffat fondens långsiktiga avkastningsantagande och har därmed bidragit positivt till stabiliteten i pensionssystemet. De senaste tio åren har fondens genomsnittliga avkastning varit 7,5 procent”, säger Eva Halvarsson.

NyckeltalJan-juni 2023Jan-juni 2022Jan-dec 2022
Utgående fondkapital, mdkr423,9411,7407,1
Periodens resultat, mdkr19,4-27,3-29,2
Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr-2,6-2,0-4,7
Ingående fondkapital, mdkr407,1441,0441,0
    
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %0,070,060,06
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %0,030,050,05
Total förvaltningskostnadsandel, %0,100,110,11
    
Avkastning efter kostnader, %4,8-6,2-6,7
Real avkastning efter kostnader, %2,3-9,7-16,9
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %5,56,15,2
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %7,58,27,4
Real annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %4,86,55,0

Läs hela halvårsrapporten (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.