Andra AP-fondens kapital uppgick den 31 mars till 269,5 mdkr, vilket innebär mer än en fördubbling sedan starten 2001. Detta trots IT-bubblan, en finanskris och en skuldkris och att fonden under samma period har haft totalt 6,7 mdkr i nettoutflöde för täckande av underskott i pensionssystemet

När det nya pensionssystemet sjösattes 2001 tilldelades Andra AP-fonden, precis som Första, Tredje och Fjärde AP-fonden, ett kapital som uppgick till 134 mdkr per fond. Den 31 mars 2014 uppgick Andra AP-fondens kapital till 269,5 mdkr. Det innebär mer än en fördubbling på 13 år.

Denna värdeökning har skett i en turbulent period på världens aktiemarknader. Under de 13 år som gått har AP-fonderna upplevt effekterna av den så kallade IT-bubblan, en finanskris och en skuldkris. Andra AP-fonden har trots detta uppfyllt sitt avkastningskrav och fullföljt sin roll som buffertfond.

– Vi har ett långsiktigt uppdrag. Det allra viktigaste för oss är att vi uppnår en långsiktigt stabil avkastning över tid, för alla generationer. I grunden har vi vår egenutvecklade modell för bedömning av bland annat sysselsättning, inkomstutveckling och avkastning i olika tillgångsslag. Utifrån denna modell sätter vi samman den portfölj som vi bäst tror ska uppfylla vårt uppdrag – att skapa bästa möjliga avkastning till Sveriges pensionärer. Det har vi lyckats väl med hittills, säger Eva Halvarsson, VD på Andra AP-fonden.

Vid flera tillfällen har Andra AP-fonden, tillsammans med de övriga AP-fonderna, bidragit till att den så kallade bromsen inte behövt lösas ut. Andra AP-fonden har sedan 2009 betalat ut netto totalt 21 mdkr för att täcka det löpande underskottet i pensionssystemet. Under perioden dessförinnan hade fonden tillförts cirka 14 mdkr från systemet.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, 031-704 29 00 eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, 031-704 29 29.