Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2019 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm fortsätter att öka, om än svagt, och uppgår nu till 34,0 (33,9) procent. Andelen kvinnor i ledningar ökar också och uppgick vid årets mätning till 24,0 (23,2) procent. För första gången är mer än 10 procent av börsbolagens styrelseordförande en kvinna.

– Årets Kvinnoindex visar att ökningen av andelen kvinnor i börsbolagens styrelser, jämfört med förra året, endast är 0,1 procentenhet. De senaste fem åren har vi sett större årliga ökningar. Så även om nivån är den högsta någonsin och att det är positivt att andelen fortsätter att öka hoppas jag att utvecklingen inte nu stagnerar, för 34 procent är fortfarande för lågt, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

– Det är positivt att andelen styrelseordförande och VD som är kvinnor ökar. För första gången är mer än 10 procent av börsbolagens styrelseordförande en kvinna (10,2%, ökning från 8,8%). För VD-posten är andelen kvinnor 9,0 procent (ökning från 8,4%), säger Eva Halvarsson.

– Det är intressant att notera att valberedningar med kvinnor är positivt korrelerade med styrelser med högre andel kvinnor. Bolag helt utan valberedning har lägre andel kvinnor i styrelsen än övriga bolag, säger Eva Halvarsson.

I styrelser i primärnoterade Large cap-bolag uppgår andelen kvinnor till 41,0 procent om VD exkluderas från styrelsen.

Andelen bolag med minst 25 procent kvinnor i styrelserna ökar. Av de 332 undersökta bolagen har 254 bolag minst 25 procent kvinnor i styrelsen.

Nyvalda kvinnor i styrelser är yngre än sina manliga motsvarigheter och kvinnliga styrelseledamöter har i genomsnitt något fler styrelseuppdrag än manliga ledamöter.

Kvinnoindex 2019  (PDF-dokument, 695 kB)

Bakgrund till Andra AP-fondens Kvinnoindex
Andra AP‐fonden har sedan 2003 årligen genomfört en studie tillsammans med Nordic Investor Services för att mäta andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Undersökningen för 2019 omfattade 332 primär- och sekundärnoterade bolag på Nasdaq Stockholm. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden, telefon 031-704 29 00
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, telefon 0709-50 16 13

Siffrorna avser samtliga bolag noterade på Nasdaq Stockholm, om inget annat anges.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 334,8 miljarder kronor (31 dec 2018) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare som har ett viktigt uppdrag – att ge dem som arbetat i Sverige så bra framtida pensioner som möjligt genom att minska risken för att den så kallade bromsen löses ut. www.ap2.se­­