Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2020 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm, för första gången sedan 2013, minskar något och uppgår nu till 33,7 (34,0) procent. Däremot ökar andelen kvinnor i ledningar för tionde året i rad och uppgick vid årets mätning till 24,3 (24,0) procent. För första gången är mer än 10 procent av börsbolagens VD:ar en kvinna.

– Jag hoppas att detta bara är ett hack i kurvan och att den uppgång vi sett sedan 2013 avseende andelen kvinnliga ledamöter fortsätter. Men det är också en väckarklocka för alla valberedningar att arbetet med mångfald även fortsättningsvis aktivt måste prioriteras. Det är dock glädjande att se att andelen kvinnor i ledningar fortsätter att stadigt öka eftersom detta ju är den främsta rekryteringsbasen för styrelseledamöter, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

– Det är intressant att återigen notera att valberedningar med kvinnor är positivt korrelerade med styrelser med högre andel kvinnor. Bolag helt utan valberedning har lägre andel kvinnor i styrelsen än övriga bolag, säger Eva Halvarsson.

I styrelser i primärnoterade Large cap-bolag uppgår andelen kvinnor till 40,3 (41,0) procent om VD exkluderas från styrelsen.

Av de 336 undersökta bolagen har 257 bolag minst 25 procent kvinnor i styrelsen (76,5%). När det bryts ned på börsvärdesgrupper är det nästan 9 av 10 large cap-bolag som når upp till nivån.

Nyvalda kvinnor i styrelser är yngre än sina manliga motsvarigheter och kvinnliga styrelseledamöter har i genomsnitt något fler styrelseuppdrag än manliga ledamöter.

Bakgrund till Andra AP-fondens Kvinnoindex
Andra AP‐fonden har sedan 2003 årligen genomfört en studie tillsammans med Nordic Investor Services för att mäta andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Undersökningen för 2020 omfattade 336 primär- och sekundärnoterade bolag på Nasdaq Stockholm. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden, telefon 031-704 29 00
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, telefon 0709-50 16 13

Kvinnoindex 2020

Siffrorna avser samtliga bolag noterade på Nasdaq Stockholm, om inget annat anges.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 381,3 miljarder kronor (31 december 2019) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se