Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2021 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm återigen ökar och uppgår nu till 34,5 (33,7) procent. Andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper fortsätter att öka och årets ökning, från 24,3 till 26,0 procent, är den största mätt i procentenheter sedan undersökningarna inleddes 2002. Över tid har utvecklingen för ledningsgrupperna, framför allt under det senaste årtiondet, uppvisat en klart större stabilitet jämfört med styrelserna. Den långsiktiga trenden är emellertid tydligt positiv även vad gäller styrelser.

Trots att andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar är andelen kvinnliga styrelseordförande oförändrat 8,6 procent, vilket är lägre än den hittills högsta noteringen om 10,2 procent som uppnåddes 2019. Andelen kvinnor som är VD ökar tydligt med 2,3 procentenheter och uppgår nu till 12,7 procent.

– Efter att vårt Kvinnoindex förra året visade en liten nedgång i andelen kvinnliga styrelseledamöter, är det glädjande att återigen se att den ökning som varit sedan 2013 nu fortsätter och att andelen kvinnor i ledningar fortsätter att stadigt öka. Det visar att svenska ägare och bolag är duktiga på att arbeta med frågan om jämnare könsfördelning. Vi behöver dock bli bättre på mångfald i alla dess dimensioner och jag tycker att det är en fråga som vi måste börja diskutera i större utsträckning både inom valberedningar, styrelser, ledningar och i samhället i stort, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

– Det är intressant att återigen notera att valberedningar med kvinnor är positivt korrelerade med styrelser med högre andel kvinnor. Bolag helt utan valberedning har lägre andel kvinnor i styrelsen än övriga bolag, säger Eva Halvarsson.

I styrelser i primärnoterade Large cap-bolag uppgår andelen kvinnor till 40,7 (40,3) procent om VD exkluderas från styrelsen.

Av de 339 undersökta bolagen har 271 bolag minst 25 procent kvinnor i styrelsen (79,9 procent), vilket är en ökning från förra årets 76,5 procent. När det bryts ned på börsvärdesgrupper är det drygt 9 av 10 large cap-bolag som når upp till nivån.

Nyvalda kvinnor i styrelser är yngre än sina manliga motsvarigheter och kvinnliga styrelseledamöter har i genomsnitt något fler styrelseuppdrag än manliga ledamöter. Detta är ett mönster som är oförändrat från tidigare år, även om det noteras att åldersskillnaden mellan nyvalda män och kvinnor är större i år och att både män och kvinnor i genomsnitt har färre styrelseuppdrag än tidigare.

Bakgrund till Andra AP-fondens Kvinnoindex
Andra AP‐fonden har sedan 2003 årligen genomfört en studie tillsammans med Nordic Investor Services för att mäta andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Undersökningen för 2021 omfattade 339 primär- och sekundärnoterade bolag på Nasdaq Stockholm. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden, telefon 031-704 29 00
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, telefon 0709-50 16 13

www.ap2.se

Siffrorna avser samtliga bolag noterade på Nasdaq Stockholm, om inget annat anges.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 386,2 miljarder kronor (31 december 2020) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se