Andra AP-fonden har i drygt 20 år mätt andelen kvinnor i styrelser och ledningar och publicerat Kvinnoindex. För 2023 fortsätter andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm att öka och uppgår nu till 36,1 (35,4) procent. Detta är den högsta uppmätta nivån sedan undersökningen startade.

För första gången är nu andelen kvinnor i börsbolagens styrelser över 36 procent och ökar från 35,4 procent till 36,1 procent. Det uttalade målet om 40 procent kvinnor i styrelser är fortfarande en bit bort, men 43 procent av bolagen når målet och hela 85 procent av bolagen har en andel på över 25 procent av vardera kön.

För första gången sedan 2010 minskar andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper från 27,2 procent till 26,4 procent.

Även antalet kvinnliga styrelseordförande ökar något och är nu 32 (30) och antalet kvinnor som är VD ökar till 45 (43). För primärnoterade bolag har antalet kvinnliga styrelseordförande ökat från 29 till 32 och från 41 till 44 kvinnliga VD. Den procentuella andelen kvinnliga VD uppgår i år till 12,5 procent, vilket är en uppgång från 12,1 procent förra året.

”Jag tycker det är glädjande att vårt Kvinnoindex visar att andelen kvinnor i styrelser fortsätter att öka och att av nyvalda ledamöter är 38,6 procent kvinnor, vilket är högre än bland det totala antalet kvinnliga ledamöter. Men det är oroväckande att trenden avseende ökning av kvinnor i ledningen är bruten”, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

”Det är intressant att återigen notera att valberedningar med kvinnor är positivt korrelerade med styrelser med högre andel kvinnor. Bolag helt utan valberedning har lägre andel kvinnor i styrelsen än övriga bolag”, säger Eva Halvarsson.

Inom samtliga börsvärdesgrupper ökar andelen kvinnor i styrelsen. Den högsta andelen återfinns i Large cap, där andelen uppgår till 39,0 (37,7) procent. Därefter följer Mid cap med 35,4 procent (34,8) och Small cap med 31,2 (30,6) procent.

Andelen kvinnor i styrelser i samtliga börsbolag, om VD exkluderas från styrelsen, uppgår till 37,6 procent. I styrelser i primärnoterade Large cap-bolag uppgår andelen kvinnor till 39,3 (40,4) procent om VD exkluderas från styrelsen.

Bakgrund till Andra AP-fondens Kvinnoindex
Andra AP‐fonden har sedan 2003 årligen genomfört en studie för att mäta andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. I år är första gången Andra AP-fonden sammanställer Kvinnoindex internt, baserat på data från ägartjänsten Holdings. Undersökningen för 2023 omfattade 360 primär- och sekundärnoterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

Läs hela rapporten

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden, telefon 031-704 29 00
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, telefon 0709-50 16 13

www.ap2.se

Siffrorna avser 360 undersökta bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm, om inget annat anges.