Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2014: Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar för första gången på tre år

Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2014 visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar för första gången på tre år, från 22,3 till 24,7 procent. Andelen kvinnor i ledningar fortsätter att öka i stadig takt och uppgick vid årets mätning till 18,4 procent – en ökning med drygt en procentenhet.

– Utvecklingen går i positiv riktning. Men det finns mycket kvar att göra för att öka tempot och bli än bättre på att ta tillvara all kompetens. Här har ägare och valberedningar ett ansvar. Vi är måna om att ta vårt och hoppas att fler väljer samma väg, säger Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden.

Med samma förändringstakt som de senaste 10 åren tar det 30 år innan styrelserna består av 50 procent kvinnor. Motsvarande prognos för ledningarna anger att det kommer att ta 48 år till dess att hälften av befattningarna innehas av kvinnor.

Andra AP-fonden agerar målmedvetet för att öka mångfalden och kvaliteten i bolagens styrelser. Det sker bland annat genom analyser av valberedningarnas arbete samt resultat. I de fall då Andra AP-fonden ser möjligheter till ett bredare och mer faktabaserat rekryteringsarbete lyfts detta exempelvis på årsstämman.

– Ett faktabaserat och breddat rekryteringsunderlag, som även omfattar kompetenta kandidater utanför valberedningarnas gängse nätverk, ger goda förutsättningar för bolagen att utvecklas på bästa möjliga sätt. Därför är detta en viktig fråga för oss ur ett investeringsperspektiv, säger Eva Halvarsson.

Large cap-bolagen går i täten för styrelser medan Small cap-bolagen har största ökningen i ledningen
Andelen kvinnor i de så kallade Large cap-bolagens styrelser ökade mest enligt 2014 års undersökning – med 3,9 procent till 29,1 procent. De hade även högst andel kvinnor i ledningarna, drygt 19 procent.

Den största ökningen av andelen kvinnor i ledningen jämfört med föregående år uppvisar dock Small cap-bolagen (1,8 procentenheter) till 18,3 procent.

Tydlig skillnad kan utläsas mellan mans- och kvinnodominerade branscher. Branscherna Tjänste- och Konsumentvarubolag har högst andel kvinnor i sina styrelser medan Media- och Hälsovårdsbranscherna har högst andel kvinnor i ledningarna. Råvarusektorn har fortsatt lägst andel kvinnor i både styrelser och ledningsgrupper, även om nivåerna har ökat något under det senaste året.

Bakgrund till Andra AP-fondens Kvinnoindex
Andra AP‐fonden har sedan 2003 årligen genomfört en studie tillsammans med Nordic Investor Services för att mäta andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Undersökningen för 2014 omfattade 252 primär- och sekundärnoterade bolag på Stockholmsbörsen. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

Klicka här (PDF-dokument, 330 kB) för 2014 års rapport.

För ytterligare information kontakta: Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden på telefon 031-704 29 00 Ulrika Danielson, Kommunikationschef på telefon 0709-50 16 13