Klimatfrågan har en potentiellt omfattande påverkan på kommande generationers levnadsförhållanden, och därmed på Andra AP-fondens avkastning och måluppfyllelse. Därför har den en särskild ställning för fonden.

Fondens mål är att hela portföljen ska ligga i linje med Parisavtalet, det vill säga att portföljens utsläpp av växthusgaser ska minska i en takt som kan begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Parisavtalet föreskriver att nettonollutsläpp måste nås senast år 2050. Eftersom Sverige har åtagit sig en brantare minskning, med nettonoll redan 2045, anser AP2 att detta mål bör gälla även för fonden.

Klimatfrågor integreras i fondens analys- och beslutsprocesser för alla tillgångsslag, där det är relevant. Fonden har som mål att portföljen ska ligga i linje med Parisavtalet 2045, vilket innebär att det för varje tillgångsslag ska finns en relevant plan för hur utsläppen av växthusgaser från tillgångarna ska minska till nettonoll. Utgångspunkten i AP2:s klimatarbete är att bidra till en omställning i linje med Parisavtalet genom att
• göra riktade hållbara investeringar
• stötta omställningen
• avinvestera från klimatrisker.

Enligt EU Paris-Aligned Benchmark, som fonden har implementerat för sina noterade aktie- och kreditportföljer, krävs dock att exponeringen mot utsläppstunga sektorer behålls. Det gör att minskningen inte kan ske genom att välja bort hela sektorer utan genom att bolagen i sektorerna minskar sina utsläpp. AP2 har även utvecklat en metod för att följa upp hur förändrade utsläpp kan hänföras till antingen förändringar i innehav eller till faktiska förändringar i bolagens utsläpp.

Avseende banker och deras koppling till fossilindustrin har Andra AP-fonden ställt sig bakom ett förväntansdokument, Aligning the Banking Sector with the Goals of the Paris Agreement, som har tagits fram av Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). Det inkluderar bland annat krav på bankerna om nettonollåtaganden till 2050, att styrelserna har tillräcklig kompetens inom klimat och att bankerna rapporterar i enlighet med (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Swedbank och SEB har båda undertecknat Net Zero Banking Alliance och har därmed åtagit sig att anpassa sina kreditportföljer till ett nettonollåtaganden till senast 2050.

Andra AP-fondens bedömning är att båda bolagen har en strategi, beslutad av respektive bolags styrelse, som är i linje med Parisavtalet.

Andra AP-fonden delar bedömningen att det kommer att krävas omfattande investeringar för att klara av omställningen, inte minst energibolagen som fortfarande fyller en viktig roll.

Andra AP-fonden har därför inte röstat för aktieägarförslaget som lagts fram av Greenpeace Nordic och Naturskyddsföreningen till Swedbanks och SEB:s årsstämmor.

Fonden kommer dock löpande att följa upp och utvärdera hur Swedbank och SEB arbetar efter den strategi som de kommunicerat.