Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna samordnar arbetet med miljö- och etikfrågor i de bolag fonderna äger aktier i utanför Sverige och bildar ett gemensamt etikråd. Samarbetet avser genomlysning av fondernas portföljer rörande kränkning av internationella konventioner, analys samt dialog med bolagen. Samarbetet omfattar inte svenska bolag utan för dessa kommer respektive AP-fond att fortsätta föra egna dialoger och göra egna analyser.

Första till Fjärde AP-fonden har nyligen upphandlat konsultstöd avseende etik- och miljöanalys och samtliga fonder valde samma leverantör, GES Investment Services. Fondernas samarbete kommer att utgå från en systematisk genomlysning av fondernas aktieportföljer i syfte att identifiera och granska kränkningar av internationella konventioner, en analys som GES kommer att ansvara för. Därutöver kommer GES bistå fonderna med stöd i enskilda dialoger, analyser, rådgivning samt samordning av Etikrådets arbete.

Sammanlagt kommer cirka 3 500 bolag att genomlysas, vilket erfarenhetsmässigt brukar leda till att ett tjugotal bolag identifieras. Ambitionen är att årligen föra en aktiv dialog med ett tiotal bolag som kränker internationella konventioner rörande miljö, mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga frågor. Samordningen av fondernas arbete på detta område innebär att internationella investerare får en stor samarbetspartner i Sverige när det gäller aktivt ägaransvar i frågor kopplade till etik och miljö.

– Vi bedömer att det inom ramen för vårt uppdrag finns möjlighet att samarbeta på just detta område. Samordningen gör att vi undviker dubbelarbete och kan koncentrera resurserna på de mest angelägna förbättringsprojekten, säger Nadine Viel Lamare, från Första AP-fonden, som blir Etikrådets första ordförande.

– Sammantaget förvaltar de fyra fonderna cirka 800 miljarder kronor vilket i sig kommer att innebära en större möjlighet att påverka enskilda bolag än om varje fond agerar självständigt. Vi kommer också att kunna föra fler dialoger parallellt. Genom att samordna oss kommer det att bli lättare att samarbeta med andra internationella aktiva ägare i etik- och miljöfrågor, tillägger hon.

Första AP-fonden har tidigare i samarbete med andra investerare medverkat i ett antal framgångsrika dialoger med multinationella företag som ändrat rutiner och policyer efter påtryckningar från fonden. Senast ändrade amerikanska hotellkedjan Marriott sina policyer gällande mänskliga rättigheter med fokus på hur barnsexturism ska bekämpas.

Etikrådet består av en representant från vardera AP-fond. Ordförandeskapet i rådet, som inledningsvis innehas av Första AP-fondens representant Nadine Viel Lamare, kommer att alterneras mellan fonderna.

Frågan om bolag ska uteslutas kommer att fattas av den enskilda fonden.

För mer information kontakta
Nadine Viel Lamare, Etikrådets ordförandeTel: 08-566 20 270, mobil: 0709-681 270, e-post: nadine.viel.lamare@ap1.se