AP-fondernas Etikråd har genom en konstruktiv dialog förmått Sodexo, en världsledande koncern inom servicetjänster med 330 000 medarbetare i 80 länder, att vidta åtgärder mot inhumana villkor för intagna vid en förläggning för invandrare i Storbritannien. Etikrådets aktiva ägarengagemang har också lett till att Sodexo i oktober 2008 antagit en mänskliga rättigheter policy för hela koncernen.


Etikrådet uppmärksammades i maj 2007 om systematiska kräkningar av mänskliga rättigheter på Harmondsworth Immigration Removal Center i London, som drivs av Kalyx, ett dotterbolag till Sodexo.


“Sodexo har visat stort engagemang i denna fråga, och våra samtal med dem har varit konstruktiva. På kort tid har bolaget både rättat till missförhållandena på förläggningen och antagit en mänskliga rättigheter policy som nu implementeras i hela koncernen. Det är ett bevis för att det är fullt möjligt för oss som aktieägare att påverka de bolag vi investerar i att respektera de konventioner Sverige undertecknat. Det visar också att Etikrådets beslut att intensifiera dialogerna genom att besöka och föra samtal öga mot öga med bolagen varit riktigt”, säger Carl Rosén, Etikrådets ordförande.

För mer information, kontakta Etikrådets ordförande Carl Rosén, tel 073 940 10 10.

Om Etikrådet

Första till Fjärde AP-fonderna är buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. De fyra konkurrerande fonderna har samma uppdrag: att placera pensionskapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet och långsiktigt skapa hög avkastning till låg risk. Fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning.

I början av 2007 bildades Etikrådet för att samordna de fyra fondernas arbete med miljö- och etikfrågor i de bolag fonderna äger aktier i utanför Sverige. Syftet med rådet är att, genom att kraftsamla såväl resurser som röster, öka fondernas möjlighet att påverka de utländska bolag fonderna investerar i att bedriva sin verksamhet utan att bryta mot de internationella konventioner som Sverige undertecknat.