Idag presenterar Första till Fjärde AP fondernas Etikråd sin årsrapport för 2008, där Etikrådet redovisar utvecklingen av de företagsdialoger som det för med bolag som på olika sätt misstänks ha brutit mot de fyra fondernas etiska riktlinjer för placeringar. Dialogen har under 2008 i flera fall varit framgångsrik, och Etikrådet konstaterar att den gör skillnad.

De överträdelser av de fyra fondernas etiska riktlinjer för placeringar som identifieras av Etikrådet är ofta symptom på att företaget inte har uppmärksammat sitt ansvar för incidenter, eller haft tillräckligt fokus på proaktivt arbete avseende miljöhänsyn och sociala frågor. Etikrådet har under 2008 runtom i världen på plats träffat majoriteten av de företag det för dialog med och diskuterat de olika fallen av överträdelser som Etikrådet har uppmärksammat. Företagen har visat stort intresse för det Etikrådet vill att bolaget adresserar och Etikrådet konstaterar att de flesta bolag adresserar problemen snabbt.

Ett av många belägg för att Etikrådets arbete gör skillnad är franska Sodexo, som efter att Etikrådet varit i kontakt med bolaget, snabbt tog fram och implementerade en policy om mänskliga rättigheter efter en incident på en flyktingförläggning i Storbritannien.

Dialogen som Etikrådet för med bolagen är en del av en systematisk process som Etikrådet följer för att identifiera brott mot de fyra fondernas etiska riktlinjer för placeringar. I dialogen med några av bolagen har Etikrådet även valt att samarbeta med andra investerare för att öka trycket och möjligheten att påverka bolagen. Etikrådet stödjer även en rad olika internationella initiativ som syftar till större transparens i företagens redovisning samt att öka företagens ansvarstagande.

”Det är glädjande att se att våra dialoger med bolagen har betydelse och att bolagen vidtar åtgärder. Företagsdialoger för att åstadkomma förändringar och förbättringar kräver tålamod och uppbyggnaden av ömsesidig respekt och förtroende, och det är en påverkansmetod som passar de fyra fondernas inriktning på långsiktighet i investeringar”, säger Christina Kusoffsky Hillesöy, Etikrådets ordförande.

Läs mer om Etikrådets företagsdialoger och verksamhetsår i årsrapporten för 2008 vilken kan laddas ned från www.etikradetapfonderna.se


För mer information kontakta:
Christina Kusoffsky Hillesöy, Etikrådets ordförande 2009
E-post: ethicalcouncil@ges-invest.com
Tel: 08-555 17 123

Om Etikrådet

Första till Fjärde AP-fonderna är buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. De fyra konkurrerande fonderna fick 2001 samma uppdrag: att placera pensionskapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet och långsiktigt skapa hög avkastning till låg risk. Fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning.

I början av 2007 bildades Etikrådet för att samordna de fyra fondernas arbete med miljö- och etikfrågor i de bolag fonderna äger aktier i utanför Sverige. Fondernas respektive etik- och miljöpolicys bygger på den svenska statens värdegrund så som den kommer till uttryck genom undertecknande av internationella konventioner och utrikespolitiska ställningstaganden. Syftet med Etikrådet är att genom att kraftsamla såväl resurser som röster öka fondernas möjlighet att påverka de utländska bolag fonderna investerar i att bedriva sin verksamhet utan att bryta mot fondernas etiska riktlinjer för placeringar.