• Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 204,3 (173,3) mdkr den 31 december 2009, vilket innebar en ökning med 31 mdkr jämfört med föregående år.
  • Årets resultat uppgick till 34,9 (-55,1) mdkr. Ökningen av fondkapitalet berodde främst på den kraftiga uppgången på världens börser under 2009. Under året har fonden för första gången haft ett nettoutflöde i pensionssystemet på -3,9 mdkr.
  • Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 20,6 (-24,0) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 20,3 (-24,1) procent.
  • Fondens aktiva förvaltning skapade 1,2 procent i aktiv avkastning, vilket motsvarar 1,8 mdkr för marknadsnoterade tillgångar exklusive alternativa investeringar. Fondens relativa avkastning blev 0,7 (-1,8) procent inklusive implementeringseffekter för den strategiska portföljen men exklusive alternativa investeringar, provisionskostnader och rörelsens kostnader.
  • De förändringar som under året genomförts i den strategiska portföljen har huvudsakligen inneburit en omallokering från utländska statsobligationer och utländska aktier till krediter och konvertibler.

– Vi har haft en mycket stark återhämtning i portföljen. Vi uppnådde en absolut avkastning på 20,6 procent, vilket motsvarar 34,9 mdkr och är det högsta resultatet sedan fonden startades 2001, säger Eva Halvarsson, Vd på Andra AP-fonden.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens samlade resultat 2009 uppgick till 134 miljarder kronor

  • Resultatet för Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden uppgick sammanlagt till 133,8 mdkr för 2009, vilket motsvarar 19,4 procent i genomsnittlig avkastning.
  • Vid utgången av 2009 uppgick fondernas totala fondkapital till 808,8 mdkr, vilket är en ökning med 118,2 mdkr jämfört med utgången av 2008.
  • För 2009 var nettot mellan pensionssystemets inbetalningar och utbetalningar negativt vilket innebar att AP-fonderna betalade ut 15,6 mdkr för att täcka betalningsunderskottet i pensionssystemet.

___________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta Andra AP-fondens verkställande direktör Eva Halvarsson på telefon 031-704 29 00, eller kommunikationschef Ulrika Danielson på 0709-50 16 13.