Den kraftiga nedgången på världens börser under 2008 är den viktigaste förklaringen till Andra AP-fondens resultat. Fondens resultat uppgår till -55,1 miljarder kronor och innebär en avkastning på -24 procent.

• Andra AP-fondens fondkapital uppgick den 31 december 2008 till 173,3 mdkr, vilket innebar en minskning med 54,2 mdkr, jämfört med föregående årsskifte. Under året hade fonden ett nettoinflöde om 0,9 mdkr. Årets resultat uppgick till -55,1 mdkr. Den kraftiga minskningen i fondkapital berodde främst på den kraftiga nedgången på världens börser under 2008.

• Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till -24,0 procent.

• Fonden visade en relativ avkastning på -1,8 procent för marknadsnoterade tillgångar exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Det svaga resultatet kan hänföras till ett antal av fondens aktiemandat och några förvaltningsprodukter som låg felpositionerade i den extrema turbulensen på finansmarknaden under hösten. Finanskrisen resulterade även i att nästan samtliga aktiva investeringsmandat, såväl interna som externa, samtidigt gav svaga resultat.

• Avkastningen på fondens onoterade innehav var -1,9 procent, varav fastigheter +0,7 procent och riskkapitalfonder -9,1 procent.

• AP Fastigheter, som ägs av Andra AP-fonden till 25 procent, förvärvade under hösten Vasakronan. Förvärvet är en viktig del i den långsiktiga utvecklingen av Andra AP-fondens onoterade fastighetsportfölj. Därmed ökade fondens fastighetsexponering med två procentenheter. Det nya bolaget, som antagit namnet Vasakronan, är Sveriges i särklass största fastighetsföretag.

– Det här är tveklöst en av de svåraste finanskriserna sedan 1930-talet, säger Eva Halvarsson, VD på Andra AP-fonden. Trots beslut om att dra ner risken i de internt förvaltade aktieportföljerna, att minska positionernas storlek i ränte- och valutamarknaden samt att helt stänga vissa investeringsstrategier så blev värdeminskningen kraftig.

Det är främst värdeminskningen i fondens aktieportfölj som tynger årets resultat. Sett till det totala pensionssystemet utgör fondens aktieinnehav en begränsad del. Fonden står för 3 procent av pensionssystemets samlade kapital, där endast 7 procent utgörs av aktier.

– Det gör att vi kan vara långsiktiga i vår strategi och vi har valt att ligga kvar med en hög andel aktier. Det innebär att vi är väl positionerade när återhämtningen kommer. Vi ska komma ihåg att vårt förvaltningsuppdrag sträcker sig över mycket lång tid, säger Eva Halvarsson.


Årsredovisningen 2008 kommer att publiceras på hemsidan under vecka 7.

För ytterligare information kontakta Andra AP-fondens verkställande direktör, Eva Halvarsson på telefon 031 704 29 00, eller chefen för ägarstyrning och information, Carl Rosén på 0739 40 10 10.