Den föreslagna förändringen av röstandelarna i Husqvarna och nya omständigheter i form av skatterisker gör att Andra AP-fonden inte lägger något eget förslag på Electrolux bolagsstämma.

Andra AP-fonden har riktat kritik mot AB Electrolux förslag till utdelning av Husqvarna-aktier i vilket Husqvarna AB skulle få samma relation mellan A-aktier och B-aktier som Electrolux. Fonden har bland annat pekat på att alla aktieägare i Electrolux har rätt till utdelning med samma värde. Ett alternativt utdelningsförslag med bara ett aktieslag i Husqvarna har lämnats av fonden till Electrolux styrelse, som i pressmeddelande den 6 april 2006 uttalade att båda alternativen är möjliga och kan behandlas på stämman. Styrelsen har emellertid förordat bibehållen aktiestruktur.

Frågan har föranlett omfattande analyser. Electrolux styrelse inbjöd på onsdagen i föregående vecka till ett särskilt informationsmöte för ett antal större aktieägare. Vid mötet informerade Electrolux bland annat att ett utdelningsbeslut som avviker från styrelsens förslag medför betydande risker för att utlösa en skattekostnad för Electrolux-koncernen i USA om MUSD 500 (cirka 3 750 MSEK).

AB Investor har därefter meddelat att man kommer att verka för en förändrad aktiestruktur i Husqvarna efter en utdelning, varvid B-aktieägare i en eller annan form kommer att erbjudas A-aktier i en omfattning så att ca 25 % av samliga aktier i Husqvarna blir A-aktier. Investors röstandel skulle därmed väsentligen reduceras.

Investors förslag tillmötesgår inte Andra AP-fondens principiella inställning beträffande A- och B-aktier men förslaget innebär trots allt en viss utjämning av den olika behandling av aktieägare som följer av Electrolux-styrelsens förslag.

Andra AP-fonden är vidare förvissade om att man från Investors sida är införstådd med uppfattningen att alla aktier – oavsett A eller B – skall representera samma budvärde i händelse av ett eventuellt uppköp. Därigenom kan risker för framtida orättvisor elimineras.

Andra AP-fonden har, med hänsyn till vad som sagts ovan, beslutat att återta sitt alternativa utdelningsförslag till Electrolux bolagsstämma.

– Vårt agerande och Investors initiativ har gjort att B-aktieägarnas ställning förbättrats betydligt i Husqvarna. Fortfarande återstår dock frågan om likabehandling av aktieägare där vi kommer att fortsätta driva tesen att alla aktieägare har samma rätt till det ekonomiska värdet i bolaget, säger Eva Halvarsson, Vd för Andra AP-fonden.

Eventuella frågor besvaras av Carl Rosén, Andra AP-fondens chef för Ägarstyrning och Information, telefon 0739 40 10 10.