Första-Fjärde AP-fondernas gemensamma Etikråd för en aktiv dialog med bolag som brutit mot internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Syftet är att få bolagen att vidta åtgärder som säkerställer att liknande incidenter inte återupprepas.

Tre av bolagen på Etikrådets dialoglista, spanska Grupo Ferrovial S.A., kinesiska PetroChina Company Limited och franska Thales SA, har uppfyllt de mål som Etikrådet satte upp när dialogerna inleddes och har därmed vidtagit tillfredställande åtgärder. Det rör sig om fall som strider mot FNs konvention om biologisk mångfald, Baselkonventionen om farligt avfall respektive FNs konvention mot korruption och bestickning.

”Detta är mycket glädjande och det stärker oss i vårt arbete inom Etikrådet, där vi ser att dialogen med bolagen verkligen ger resultat”, säger Christina Kusoffsky Hillesöy, Etikrådets ordförande.


I samtliga fall har en representant från Etikrådet träffat bolagens företagsledningar på deras huvudkontor i Madrid, Peking respektive Paris, något som visat bolagen hur allvarligt Etikrådet ser på dessa problem. Etikrådets direkta dialog med företagsledningarna har påverkat dialogen i positiv riktning. Att bolagen därefter vidtagit åtgärder är ett bevis för att investerare kan påverka bolagen genom dialog.


Grupo Ferrovial S.A. skulle genom sitt dotterbolag Budimex bygga en väg genom ett naturskyddat område i Polen vilket strider mot FNs konvention om biologisk mångfald. Bygget är nu stoppat och Grupo Ferrovial S.A. har förbättrat sin hållbarhetspolicy och sina riskanalyser för bedömning av miljörisker i samband med infrastruktursprojekt. Etikrådet har tillsammans med andra investerare fört konstruktiva samtal med bolaget och har uttryckt stöd för Grupo Ferrovial S.A. förbättrade hållbarhetsarbete och riskhantering.


Etikrådet har i sin dialog med PetroChina Company Limited ställt krav på bolagets arbete med att stärka sina rutiner för säkerhets- och miljöarbete, samt att rapportera om miljö och sociala frågor i sin hållbarhetsredovisning vilket har varit ett led i att uppnå målet med dialogen som påbörjades efter en olycka som ledde till kemiska utsläpp i den kinesiska floden Songhua.


Thales SA har anklagats för mutbrott mot tjänstemän i flera länder vilket strider mot FNs konvention mot korruption och bestickning. Etikrådet har, i slutfasen tillsammans med en annan investerare, fört dialog med Thales SA. Bolaget har nu centraliserat sin försäljningsorganisation och även utvecklat ett robust antikorruptionsprogram samt tagit fram en handbok för att hjälpa medarbetarna att hantera korruptionsproblematiken. Thales har även tagit en ledande roll i den europeiska försvarsindustrins branschinitiativ mot korruption och bestickning.


Läs mer om Etikrådets dialoger i Etikrådets årsrapport 2008 som kan laddas ned från www.etikradetapfonderna.se.

För mer information kontakta:
Christina Kusoffsky Hillesöy, Etikrådets ordförande 2009
info@etikradetapfonderna.se
Tel: 08-555 17 123

Om Etikrådet

Första till Fjärde AP-fonderna är buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. De fyra konkurrerande fonderna fick 2001 samma uppdrag: att placera pensionskapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet och långsiktigt skapa hög avkastning till låg risk. Fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning.

I början av 2007 bildades Etikrådet för att samordna de fyra fondernas arbete med miljö- och etikfrågor i de bolag fonderna äger aktier i utanför Sverige. Fondernas respektive etik- och miljöpolicys bygger på den svenska statens värdegrund så som den kommer till uttryck genom undertecknande av internationella konventioner och utrikespolitiska ställningstaganden. Syftet med Etikrådet är att genom att kraftsamla såväl resurser som röster öka fondernas möjlighet att påverka de utländska bolag fonderna investerar i att bedriva sin verksamhet utan att bryta mot fondernas etiska riktlinjer för placeringar.