Ett halvår starkt påverkat av covid-19

Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på -5,1 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2020. Resultatet uppgick till -19,3 mdkr och fondkapitalet uppgick till 357,9 mdkr vid halvårsskiftet 2020. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till -0,1 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader.

– Det globala utbrottet av covid-19 har haft en mycket stor inverkan på utvecklingen av världens värdepappers-marknader och därmed fondens portföljvärde, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– I slutet av första halvåret hade finansiella marknader vänt uppåt och de flesta ekonomier börjat återhämta sig. Aktiemarknadsuppgången har i stor utsträckning drivits av tillväxtaktier i teknologisektorn. Det har missgynnat fondens aktieportföljer som undviker att koncentrera alltför betydande innehav i stora bolag och istället överviktar aktier med låg värdering, säger Eva Halvarsson.

– Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens långsiktiga reala avkastningsantagande om 4,5 procent per år. De senaste tio åren har fondens reala avkastning i genomsnitt varit 6,6 procent, säger Eva Halvarsson.

– Under det första halvåret ökade vi allokeringen till riskkapitalfonder och utländska fastigheter genom att minska allokeringen till svenska obligationer. Vi ökade även andelen kapital allokerat till kinesiska A-aktier. Fonden har också bytt till ett index med hållbarhetsfokus för obligationer i lokal valuta i tillväxtländer, säger Eva Halvarsson.

Läs hela halvårsrapporten (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se. Andra AP-fondens hållbarhetsarbete under första halvåret 2020 finns publicerad i en separat rapport på www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 357,9 miljarder kronor (30 juni 2020) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se