Fondkapitalet ökade till drygt 280 miljarder kronor – ny rekordnivå

Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 7,0 procent, exklusive kostnader, för det första halvåret 2014. Fondkapitalet ökade med 15,6 mdkr och uppgick vid halvårsskiftet till 280,3 mdkr. Resultatet uppgick till 18,1 mdkr. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,1 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 280,3 (248,3) mdkr den 30 juni 2014. Fondkapitalet belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på -2,5 (-3,1) mdkr.
  • Resultatet för halvåret uppgick till 18,1 (10,0) mdkr.
  • Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 7,0 (4,3) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 6,9 (4,2) procent.
  • Den relativa avkastningen uppgick till 0,1 (0,2) procent för den noterade portföljen exklusive alternativa investeringar och kostnader, vilket motsvarar ett bidrag på 0,3 mdkr.
  • Rörelsens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, var fortsatt låga och uppgick under perioden till oförändrade 0,07 (0,07) procent.
  • Under de senaste tio åren har fonden avkastat 102,2 procent, vilket motsvarar en genomsnittlig avkastning på 7,3 procent per år. Efter avdrag för inflation och före kostnader motsvarar detta en årlig real avkastning på 6,0 procent.

– Fonden har skapat totalt 145,6 miljarder kronor i avkastning under de senaste tio åren, motsvarande en genomsnittlig årlig real avkastning på 5,8 procent efter kostnader, vilket överstiger vårt långsiktiga avkastningsantagande på fem procent, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– Med ett fondkapital på drygt 280 miljarder kronor har vi mer än dubblerat det kapital på 134 miljarder som vi erhöll när det nya pensionssystemet sjösattes 2001. Denna värdeökning har skett under en mycket turbulent period på världens finansiella marknader. Under de 13 år som gått har vi upplevt effekterna av den så kallade IT-bubblan, en finanskris och en skuldkris. Andra AP-fonden har trots detta uppfyllt det långsiktiga målet och därmed fullföljt sin roll som buffertfond, säger Eva Halvarsson.

Läs hela halvårsrapporten (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se

En hållbarhetsrapport publiceras separat i slutet av oktober.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031 704 29 00.