Fortsatt god tillväxt av fondkapitalet

Andra AP-fondens förvaltning redovisade för första halvåret 2004 ett positivt resultat om 7,6 mdkr, vilket motsvarar en avkastning med 5,5 procent.
Fondkapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 149,2  mdkr, vilket innebär en ökning, inklusive inflöden, med 8,8 mdkr sedan årsskiftet.
Andra AP-fonden uppvisar den högsta fondförmögenheten sedan starten 2001. Den starka tillväxten under 2003 och första halvåret 2004 gör att fondkapitalet är högre än startportföljen 2001, exklusive inflöden.
Fondens räntebärande portfölj och Alternativa investeringar överträffade benchmarkindex, medan både den svenska och utländska aktieportföljen utvecklades något svagare än fondens egna benchmarkportfölj.

– Det har varit ett bra halvår för Andra AP-fonden. Jämfört med snittet för de svenska livbolagen uppvisar vi en högre avkastning. Det förklaras av att fonden har en högre aktieandel, säger Lars Idermark, VD för Andra AP-fonden.

För ytterligare kommentarer

Kontakta gärna VD, Lars Idermark, eller
Andra AP-fondens chef för Ägarstyrning och Information, Carl Rosén,
på telefon 031 704 29 00.