Från den 1 juli 2006 är en del av Andra AP-fondens nordamerikanska aktieportfölj förvaltad med Fundamental indexering. Fundamental indexering syftar till att öka den framtida avkastningen i förhållande till risktagandet i portföljen.

Fundamental indexering ersätter traditionella kapitalviktade grundportföljer. I kapitalviktade portföljer har aktiemarknadens värdering av enskilda aktieslag en stor inverkan på portföljens fördelning mellan olika aktier. I fundamentalviktade portföljer bestäms grundstrukturen av de enskilda bolagens storlek i den ”reala” ekonomin. I praktiken innebär det en minskad koncentration av portföljen till aktier som är förhållandevis högt värderade, och därmed prissatta för en relativt låg framtida avkastning, samtidigt som portföljen får en större andel lägre värderade aktier. Erfarenhetsmässigt har sådana grundportföljer gett en högre avkastning till lägre risk i jämförelse med traditionella kapitalviktade index. Särskilt betydelsefull har skillnaden varit i perioder med spekulativa marknadsmiljöer och högt uppskruvade värderingar som till exempel runt det senaste millennieskiftet.

Fundamental indexering som placeringsstrategi är ”passiv” till sin karaktär och en del av Andra AP-fondens strategiska portfölj. Fundamental indexering är också ett komplement till traditionell aktiv förvaltning. Inledningsvis kommer 600 miljoner US-dollar av fondens nordamerikanska aktieportfölj att förvaltas med Research Affiliates Fundamental Index (RAFI) som strategiskt referensindex. Implementeringen av Fundamental indexering är ett exempel på vikten av att använda effektivare grundportföljer i kapitalförvaltningen.


För ytterligare information kontakta Tomas Franzén, Andra AP-fondens chefsstrateg eller Carl Rosén, chef för ägarstyrning och information, på telefon 031 704 29 00.